За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. №401/18.02 2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №401/18.02  2015 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на път, свързващ път ІІ-21 със село Цар Самуил, Община Тутракан от км 0+000 до км 1+120”

Писмо до възложителя с изх. № 400/18.02. 2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 400/18.02. 2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на център за отдих и спорт, състоящ се от дървен навес с барбекю, открит басейн, външна тоалетна и спортна площадка” с местоположение УПИ VІ-675, кв. 116 по плана на град Глоджево, община Ветово

Писмо до възложителя с изх. № 370/16.02.2015 г

Писмо до възложителя с изх. №  370/16.02.2015 г., относно ИП/ПП за „ Изготвяне на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на имот № 000002, местността "Бреста", в землището на Долно Абланово”, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 351/11.02.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  351/11.02.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка без сутерен към съществуваща жилищна сграда” с местоположение: поземлен имот с идентификатор 66425.501.427 по КК и КР на гр. Силистра, община Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 350/11.02.2015 г

Писмо до възложителя с изх. №  350/11.02.2015 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на технически проект за изграждане на пристройки - навеси за селскостопанска техника и инвентар” с местоположение: УПИ VIII, кв. 68 по регулационния план на с. Кацелово, общ. Две могили

Писмо до възложителя с изх. № 349/11.02.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  349/11.02.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда и работилница за паметни плочи” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.15.476 по КК и КР на гр. Русе, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 348/11.02.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  348/11.02.2015 г., относно ИП/ПП за „ Промяна предназначението на съществуващи сгради с идентификатори 63427.2.492.1,  63427.2.492.2 и 63427.2.492.3 – “друг вид сгради за обитаване” в ресторант” с местоположение:  поземлен имот с идентификатор 63427.2.492 по КК и КР на гр. Русе, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 347/11.02.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  347/11.02.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на търговски обект на един етаж” с местоположение поземлен имот с идентификатор  66425.501.3220 по КК и КР на гр. Силистра, община Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 346/11.02.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  346/11.02.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на гараж” с местоположение: УПИ VI-242, кв. 22 по плана на село Професор Иширково, община Силистра

Галерия