За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 530/05.03.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  530/05.03.2015 г., относно ИП/ПП за „ Преустройство на складова сграда в автосервиз” с местоположение УПИ XIV, кв. 170 по плана на производствена зона гр. Исперих, общ. Исперих 

Писмо до възложителя с изх. № 529/05.03.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  529/05.03.2015 г., относно ИП/ПП за „ Изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване за имоти с №№ 053152 и 053153 в землището на с. Брадвари, общ. Силистра и парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, с цел ремонт и доизграждане на съществуващи сгради и обособяване на база за съхранение на зърнени култури”

Писмо до възложителя с изх. № 528/05.03.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  528/05.03.2015 г., относно ИП/ПП за „ Изработване на проект за Подробен устройствен план - изменение на план за регулация (ПУП-ИПР) на село Къпиновци, община Исперих” 

Писмо до възложителя с изх. № 527/05.03.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  527/05.03.2015 г., относно ИП/ПП за „ Изработване на проект за Подробен устройствен план - изменение на план за регулация (ПУП-ИПР) на село Делчево, община Исперих”

Писмо до възложителя с изх. № 526/05.03.2015 г

Писмо до възложителя с изх. №  526/05.03.2015 г., относно ИП/ПП за „ Преустройство на същестуваща сграда - фитнес зала в шивашко ателие” с местоположение УПИ VIII-886, кв. 90 по плана на гр. Глоджево, общ. Ветово

Писмо до възложителя с изх. № 525/05.03.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  525/05.03.2015 г., относно ИП/ПП за „ Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ II-701, кв. 95 по плана на гр. Кубрат, като се обособят два нови урегулирани имота с предназначение за производствени и складови дейности”

Писмо до възложителя с изх. № 524/05.03.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  524/05.03.2015 г., относно ИП/ПП за „ Горскостопанска програма за имот с номер 212005, с. Николово, община Русе” фикатор 51679.0.1283 по кадастралния план на с. Николово, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 523/05.03.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  523/05.03.2015 г., относно ИП/ПП за „ Изработване на Подробен устройствен план-план за регулация (ПУП-ПР)” с местоположение ПИ с идентификатор 51679.0.1283 по кадастралния план на с. Николово, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 522/05.03.2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. №  522/05.03.2015 г., относно ИП/ПП за „ Реконструкция на склад и въвеждане на оборудване за приемане и почистване на зърно” с местоположение УПИ VIII-Пп-1610, кв. 132 по плана на гр. Глоджево, общ. Ветово

Писмо до възложителя с изх. № 521/05.03.2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. №  521/05.03.2015 г., относно ИП/ПП за „ Склад за рязане и цепене на дърва” с местоположение ПИ с идентификатор 73496.501.3715 по КК на гр. Тутракан К и КР на гр. Русе

Галерия