За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2375/21.08.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2375/21.08.2014 г., относно ИП/ПП за „Пристройка за външен асансьор към масивна сграда - здравно заведение” с местоположение сграда с идентификатор 66425.501.2620.4 по плана на гр. Силистра 

Писмо до възложителя с изх. № 2374/.2108.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2374/.2108.2014 г., относно ИП/ПП за „Ремонт и обновяване на съществуващо спортно игрище в ж.к. „Чародейка Г север” в гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2373/21.08.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2373/21.08.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на участък от уличен водопровод” с местоположение на трасето от ОК 720 до т.3 по ул. “Антим” в гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2372/21.08.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2372/21.08.2014 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на покрив и изграждане на пристройка-разширение на склад за строителни материали” с местоположение имот с идентификатор 73496.501.3699 по КК и КР на гр. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 2371/21.08.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2371/21.08.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на гараж” с местоположение УПИ X-528, кв. 21 по плана на с. Сребърна, общ.  Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2329/15.08.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2329/15.08.2014 г., относно ИП/ПП за „ПУП-план-схема за комуникационно транспортна мрежа за връзка от ул. "Търговищко шосе" към имоти с идентификатори №№ 61710.503.6399 и 61710.503.6400 по плана на гр. Разград”

Писмо до възложителя с изх. № 2328/15.08.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2328/15.08.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда” с местоположение УПИ III-133, кв. 2 по плана на с. Черник, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2327/15.08.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2327/15.08.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на електронни информационни табла и рехабилитация на тролейбусната мрежа” с местоположение на територията на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2326/15.08.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2326/15.08.2014 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначение на съществуващ апартамент в апаратна станция за предоставяна на електронно-съобщителни услуги” с местоположение УПИ I-общ., кв. 27 по регулационния план на гр. Бяла

Галерия