За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2016/17.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2016/17.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Реконструкция и модернизация на съществуващ животновъден обект - кравеферма с капацитет 100 дойни крави и техните приплоди” с местоположение поземлен имот № 032053 в землището на с. Голям Извор, община Самуил

Писмо до възложителя с изх. № 2015/17.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2015/17.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Вътрешно преустройство, ремонт на съществуващ тавански етаж, частично възстановяване на фасада и укрепване на част от сграда” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.1.30.1 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2014/17.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2014/17.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Базова станция № 4538 върху съществуваща ж.р. Кула в съществуваща сграда” с местоположение поземлен имот № 110341 в землището на гр. Цар Калоян

Писмо до възложителя с изх. № 2012/17.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2012/17.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Ремонт и реконсрукция на път III-213 о.п. Силистра-Айдемир-Силистра-Калипетрово-о.п. Силистра с обща дължина на трасето 1 385 м” 

Изходящ № АО 2981/16.06.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Разширение на съществуваща птицеферма чрез увеличаване гъстотата на отглеждане и изграждане на нова птицевъдна сграда за бройлери с достигане на общ капацитет 90 000броя места за птици” с местоположение: ПИ с №№ 059033, 059034, 059023 в землището на село Бъзън, община Русе

Решение № РУ-10-ОС/2015 г.

Решение № РУ-10-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП: „Изграждане на система „Звук и светлина” на туристическите атракции на територията на Община Иваново”, с местоположение поземлени имоти №№ 32095.102.101 и 32095.165.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Иваново, община Иваново.

Предложението има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

  • BG0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2009 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.);
  • BG0000608 „Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).

Във връзка с горното следва да бъде изготвен доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ), структурииран съгласно изискванията на чл. 23 ал. 2от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ- 48 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 48 -ПР/2015 г. з. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за Разширение на гробищен парк в с. Айдемир, общ. Силистра,  с местоположение: поземлени имоти с идентификатори 00895.502.1683, 00895.502.1684,   00895.502.4310 и 00895.41.37 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Айдемир, общ. Силистра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе/сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 19.06.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ- 47 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 47 -ПР/2015 г. . за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за Разширение на гробищен парк в с. Калипетрово, общ. Силистра,  с местоположение: поземлени имоти с идентификатори 41143.174.12 и 41143.174.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калипетрово, общ. Силистра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе/сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 19.06.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ- 46 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 46 -ПР/2015 г.. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Преоборудване на 12 броя съществуващи сгради за отглеждане на родители на бройлери за производство на разплодни яйца с общ капацитет за двата центъра 77 400 бр. броя птици”,  с местоположение: поземлен имот № 000295 в землището на село Брестовене

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе/сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 19.06.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия