За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2303/14.08.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2303/14.08.2014 г., относно ИП/ПП за „Поставяне на 4 бр. бунгала (обща застроена площ 140,25 кв.м.) по чл. 56 от Закона за устройство на територията” с местоположение ПИ с идентификатор 73496.27.398 по КК и КР на гр. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 2301/13.08.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2301/13.08.2014 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на жилищна сграда в кабинет за дентална помощ” с местоположение самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.134.1.1 по КК и КР на гр. Русе

Решение № РУ-60-ПР/2014 г.

Решение № РУ-60-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Застрояване на Мемориал „Военна гробница-1916 г.”, с местоположение имот № 050012 в землището на село Шуменци, община Тутракан.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 02.09.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.  

Решение № РУ-61-ПР/2014 г.

Решение № РУ-61-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за изкупуване и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.506.21, находящ се в гр. Разград, Гарова промишлена зона

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 03.09.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.  

Решение № РУ-58-ПР/2014 г.

Решение № РУ-58-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Обединяване на пет съществуващи животновъдни обекта (свинарници) в един, увеличаване на капацитета на фермата и достигане на общ капацитет 750 бр. свине майки, 6 000 бр. свине за угояване (над 30 кг) и 5000 бр. подрастващи свине (под 30 кг)”, с местоположение имоти с номера 056001, 053002, 053003, 053004, 053005, 053006 и 053007 в землището на с. Ветрен, общ. Силистра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 25.08.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.  

Изходящ № АО3876/21.08.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на базар за промишлени стоки” с местоположение: сграда с идентификатор 63427.2.2005.6 по плана на град Русе

Изходящ № АО 3754/15.08.2014 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с № 187011 в землището на с. Червена вода, с цел проектиране и изграждане на: производствено - складова сграда с технологична линия за производство на вододисперсни бои, административно - битова сграда, трафопост, складове за ЛЗТ, открит водоем за противопожарни нужди и съоръжения за битови отпадъчни води

Писмо до възложителя с изх. № 2293/12.08.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2293/12.08.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна сграда за търговски дейности с използваем тавански етаж” с местоположение УПИ XVII, кв. 10 по плана на с. Паисиево, общ. Дулово 

Галерия