За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ- 45 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 45 -ПР/2015 г.. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Преоборудване на 4 броя съществуващи сгради за отглеждане на родители на бройлери за производство на разплодни яйца с общ капацитет 30 000 броя птици”,  с местоположение: поземлен имот № 000004 в землището на гр. Завет

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе/сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 19.06.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Писмо до възложителя с изх. № 1992/12.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1992/12.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Базова станция № 4684 върху съществуваща ж.р. кула в съществуваща сграда” с местоположение поземлен имот № 000160 в землището на с. Дряновец, община Разград

Писмо до възложителя с изх. № 1991/12.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1991/12.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на пункт за изкупуване на орехи и ядки” с местоположение УПИ VIII-1051, кв. 55 по плана на с. Ясеновец, община Разград

Писмо до възложителя с изх. № 1990/12.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1990/12.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Поставяне на 1 брой контейнер Топ Хаус с габаритни размери 350/800/280” с местоположение поземлен имот № 138010 в землището на с. Яребица, община Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 1964/12.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1964/12.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Надстройка на съществуваща сграда за обособяване на офис” с местоположение поземлен имот с идентификатор 66425.501.8923 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1963/12.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1963/12.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Промяна предназначението на пет броя лекарски кабинети в самостоятелна медико-диагностична лаборатория” с местоположение УПИ ХLI-1311, ИПЗ на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1962/12.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1962/12.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изработване на Подробен устройствен план - изменение на план за регулация (ПУП-ИПР) на УПИ ХХIV-461, кв. 52 по регулационния план на село Просена, община Русе” 

Писмо до възложителя с изх. № 1961/12.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1961/12.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Засаждане и отглеждане на трайни насаждения - орехи” с местоположение поземлен имот № 013182 в землището на с. Ценово

Писмо до възложителя с изх. № 1954/11.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1954/11.06.2015 г., относно ИП/ПП за “ Изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на ПИ с идентификатор 73496.500.98 по КК и КР на гр. Тутракан за отреждане на имота като смесена централна зона - Ц и създаване на устройствена основа за изграждане на мултифункционален хотелски комплекс” 

Писмо до възложителя с изх. № 1943/11.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1943/11.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Възстановяване на трафопост тип селски 100 кVA/20kV” с местоположение поземлен имот № 000331 в землището на гр. Бяла

Галерия