За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2224/02.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2224/02.07.2015  г., относно ИП/ПП за “Увеличаване площта на разсадник за трайни насаждения от орехи” с местоположение поземлени имоти №№ 147016 и 147025 в землището на с. Николово, община Русе и ПИ №№ 131002, 131003, 131004 и 131013 в землището на с. Семерджиево, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2223/02.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2223/02.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване на икономичния размер на земеделското стопанство чрез изграждане на оранжерии на площ от 2.2 дка” с местоположение УПИ II-582, кв. 47, УПИ I-576 и XII-576, кв. 80 по плана на с. Цар Самуил, община Тутракан и ПИ №№  016017, 017039, 021017 в землището на с. Цар Самуил, община Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 2222/02.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2222/02.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване площта на съществуващи трайни насаждения” с местоположение поземлен имот№ 125014 в землището на с. Тетово, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2216/01.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2216/01.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Създаване на зона за отдих с детски площадки в гр. Сливо поле” с местоположение УПИ I-243, кв. 58 по плана на гр. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 2213/01.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2213/01.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Преустройство на част от съществуваща сграда в помещения за съхранение и сортиране плодове и зеленчуци” с местоположение УПИ VI-420, кв. 29 по плана на с. Писанец, община Ветово

Писмо до възложителя с изх. № 2197/01.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2197/01.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Изработване на Подробен устройствен план - изменение на план за регулация (ПУП-ИПР) на УПИ XI-920 и УПИ ХV-920, кв. 169 по регулационния план на гр. Русе” 

Писмо до възложителя с изх. № 2196/01.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2196/01.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) на подземна оптична мрежа за електронни съобщения на територията на община Силистра. III част - в землището на с. Сребърна и с. Айдемир” с местоположение поземлени имоти с идентификатори 0895.53.501, 00895.54.502 по КК и КР на с. Айдемир, община Силистра и ПИ №№ 201101, 201104, 201126, 201129, 201192 в землището на с. Сребърна, община Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2195/30.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2195/30.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване капацитета на съществуващ пчелин от 130 бр. кошери до достигане на 200 бр. кошери” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63668.152.34 по КК и КР на гр. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 2194/30.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2194/30.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване площта на съществуваща овощна градина с 6 дка” с местоположение поземлен имот № 042006 в землището на гр. Мартен

Писмо до възложителя с изх. № 2193/30.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2193/30.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Създаване на овощна градина с трайни насаждения - 15 дка кайсии и 15 дка сини сливи” с местоположение поземлен имот № 036004 в землището на с. Искра, община Ситово

Галерия