За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1936/11.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1936/11.06.2015 г., относно ИП/ПП за “ Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на УПИ ІІ-283 и ХІV-301 в ЗПЗ на гр. Русе” 

Писмо до възложителя с изх. № 1935/11.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1935/11.06.2015 г., относно ИП/ПП за “ Изграждане на зърнобаза” с местоположение поземлен имот № 110050 в землището на с. Веселина, община Лозница

Писмо до възложителя с изх. № 1934/11.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1934/11.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Създаване на 148.00 дка трайни насаждения - лавандула и закупуване на трактор, прикачен инвентар и косачка” с местоположение поземлени имоти №№ 001013, 001018, 015012, 015044 в землището на с. Калугерене, община Главиница, 010025 в землището на с. Падина, община Главиница и 005017 в землището на с. Подлес, община Главиница

Писмо до възложителя с изх. № 1933/11.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1933/11.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Създаване на 35.79 дка биологично ягодово насаждение и закупуване на специализирана земеделска техника” с местоположение поземлени имоти №№ 011009, 011010, 020014 в землището на гр. Лозница

Писмо до възложителя с изх. № 1932/11.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1932/11.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на ажурна ограда и закупуване на земеделска техника” с местоположение поземлен имот № 050035 в землището на с. Долна студена, община Ценово

Писмо до възложителя с изх. № 1931/11.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1931/11.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Реконструкция на помпена станция към животинска ферма” с местоположение поземлен имот № 000331 в землището на гр. Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 1930/11.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1930/11.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на две нови сгради към съществуващ завод за производство на керамични продукти на “Керос България” АД” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.333.95 по КК и КР на гр. Русе

Решение № РУ-09-ОС/2015 г.

Решение № РУ-09-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: Изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 32095.165.6, 32095.165.7 и 32095.165.8 по кадастралната карта на с. Иваново, общ. Иваново.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

  • BG0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2009 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.);
  • BG0000608 „Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Изходящ № АО 2797/04.06.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за “Промяна предназначението на съществуващ месопреработвателен цех в предприятие за производство на млечни продукти”,  с местоположение: ПИ с №  0.372 по плана на гр. Мартен  

Изходящ № АО 2631/05.06.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за преустройство на съществуваща сграда в производствени помещения за консервиране на плодове и зеленчуци с местоположение УПИ VІ-420, кв. 29 по плана  на с. Писанец, общ. Ветово

Галерия