За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1151/20.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1151/20.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на цех за печене и пактериране на семки в имот с номер 000065 в землището на с. Поройно, общ. Дулово”

Писмо до възложителя с изх. № 1147/20.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1147/20.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на контролно - технически пункт (III категория) за извършване на периодични прегледи на пътно превозни средства (ППС)” с местоположение УПИ XLII-407, кв. 13 в “Западна промишлена зона” на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 1130/17.04.2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. №  1130/17.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар” с местоположение ПИ с идентификатор 30630.161.20 по КК и КР на с. Здравец, общ. Самуил

Писмо до възложителя с изх. № 1129/17.04.2015 г

Писмо до възложителя с изх. №  1129/17.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Създаване на трайни насаждения от праскови и сливи” с местоположение поземлени имоти №№ 067022, 056010, 056011 и 035025 в землището на гр. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 1128/17.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1128/17.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на Подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на УПИ II-13 и УПИ I-12, кв. 5А по плана на с. Богорова, община Разград с цел обединяване на имотите и обособяване на нов урегулиран поземлен имот с отреждане за производствени и складови обекти и изграждане на склад за съхранение на селскостопански инвентар” 

Писмо до възложителя с изх. № 1127/17.04.2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. №  1127/17.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на Подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на УПИ III-2662, кв. 132 по плана на гр. Разград с цел обособяване на нов урегулиран поземлен имот УПИ III-123 и отреждането му за гаражи и паркиране и промяна на регулационните граници на имота в съответствие с кадастралния план на гр. Разград” 

Писмо до възложителя с изх. № 1109/17.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1109/17.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Укрепване на свлачище в регулационните граници на с. Манастирци, общ. Лозница” лана на с. Червена вода, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1107/16.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1107/16.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Ремонт на покрив, преустройство и промяна на търговска сграда (магазин) в лекарски кабинет” с местоположение сграда с идентификатор 63427.7.409.1 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1106/16.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1106/16.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Извършване на укрепителни действия на съществуваща съблекалня и навес” с местоположение ПИ 737, кв. 51 по плана на с. Червена вода, общ. Русе

Галерия