За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 865/31.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 865/31.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - изменение на план за регулация (ПУП-ИПР) на УПИ V-5105 и VI-5105, кв. 919 по регулационния план на гр. Русе” 

Писмо до възложителя с изх. № 852/27.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 852/27.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 73496.19.256 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тутракан с цел изграждане н асклад за инвентар” 

Писмо до възложителя с изх. № 851/27.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 851/27.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на Гимназия "Васил Левски" - гр. Исперих” с местоположение УПИ I-1977, кв. 56 по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 850/27.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 850/27.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Подобряване на съществуващ център за подобряване на културни услуги - Народно читалище "Просвета-1942 г."” с местоположение УПИ I-148, кв. 19 по плана на с. Райнино, община Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 849/27.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 849/27.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Подобряване на съществуващ център за подобряване на културни услуги - Народно читалище "Хазъм Хикмет-1959 г."” с местоположение УПИ I-общ., кв. 4 по плана на с. Къпиновци, община Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 848/27.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 848/27.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на мултифункционално игрище” с местоположение УПИ IХ, кв. 70 по плана на гр. Цар Калоян

Писмо до възложителя с изх. № 847/27.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 847/27.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на ел. кабел СН и 2 броя кабели НН за освобождаване на площадка за строеж” с местоположение поземлени имоти с идентификатори 77308.502.405, 77308.501.406 по кадастралната карта на гр. Цар Калоян

Писмо до възложителя с изх. № 806/26.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 806/26.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Подобряване на жизнената среда чрез ремонтни дейности и обновяване на ул. "Лозарска" от т. 34 до  т. 42 по регулационния план н акв. Татарица, с. Айдемир, община Силистра” 

Писмо до възложителя с изх. № 804/26.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 804/26.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Подобряване на жизнената сграда чрез ремонтни дейности и обновяване на ул. "Ново Петрово" от т. 249 до стопански двор (900 м) по регулационния план с. Калипетрово, общ. Силистра” 

Галерия