За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3555/29.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3555/29.12.2014 г., относно ИП/ПП за „ Изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на УПИ XI, УПИ XII, УПИ XIII, УПИ XIV, кв. 8”, по плана на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 3554/29.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3554/29.12.2014 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща сграда в цех за печене и пакетиране на семки и ядки и пристройка към нея за склад за сурова продукция” с местоположение имот  № 24030.501.9082 по КК и КР на гр. Дулово, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 3553/29.12.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 3553/29.12.2014 г., относно ИП/ПП за „ Промяна предназначението на гараж в работилница за монтаж, демонтаж и вулканизация на гуми” с местоположение имот  № 61710.504.6362 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 3552/29.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3552/29.12.2014 г., относно ИП/ПП за „ Изготвяне на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ - 101, местност "Кантона", с. Басарбово за жилищна сграда”

Писмо до възложителя с изх. № 3551/29.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3551/29.12.2014 г., относно ИП/ПП за „ Строителство на жилищна сграда” с местоположение имот  № 66425.500.7300 по КК и КР на гр. Силистра, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3550/29.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3550/29.12.2014 г., относно ИП/ПП за „ Изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) на подземна оптична мрежа за електронни съобщения на територията на Община Две могили” 

Писмо до възложителя с изх. № 3549/29.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3549/29.12.2014 г., относно ИП/ПП за „ Изграждане на магазин за промишлени стоки на един етаж и гараж” с местоположение УПИ XIV - 4493, кв. 410, гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3548/29.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3548/29.12.2014 г., относно ИП/ПП за „ Основен ремонт, цялостно обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване и озеленяване на двор, спортни площадки, осветление и достъпна архитектурна среда в ЦДГ "Детелина"” с местоположение имот  № 319, кв. 15, парцел XI  по ПУП на с. Брадвари, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3547/29.12.2014 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 3547/29.12.2014 г., относно ИП/ПП за „ Изграждане на улици в ПИ с идентификатори 00895.506.50 и 00895.506.70 по КК и КР на с. Айдемир, общ. Силистра”

Писмо до възложителя с изх. № 3546/29.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3546/29.12.2014 г., относно ИП/ПП за „ Повишаване на енергийната ефективност чрез използване на възобновяеми източници на енергия в общинско болнично заведение - МБАЛ "Юлия Вревская"” с местоположение имот  № 501.909, кв. 143, гр. Бяла, Община Бяла

Галерия