За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1048/15.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1048/15.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 61710.612.4311 по КК на гр. Разград”

Писмо до възложителя с изх. № 1047/15.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1047/15.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 66425.507.841 по КК и КР на гр. Силистра с цел обособяване на жилищна територия с ниска височина и изграждане на жилищна сграда, гараж и складови помещения”

Писмо до възложителя с изх. № 1044/15.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1044/15.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция и рехабилитация на пътно кръстовище на довеждащ път до ОТ 9482 - събирателна улица в индустриален парк, гр. Русе” 

Писмо до възложителя с изх. № 1043/15.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1043/15.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Монтаж на LED - дисплей панели, информационна и комуникационна техника (ИКТ) и софтуер за обща система за събиране и обработка на информация за трафика” с местоположение: Източна промишлена зона на гр. Русе

Решение № РУ- 28 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 28 -ПР/2015 г.. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Реконструкция и модернизация на съществуваща мандра за производство на сирене с увеличаване на капацитета за преработка до 20т/ден”, с местоположение УПИ XI-Мандра, кв.34 по плана на село Дянково, община Разград.

 Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.04.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Писмо до възложителя с изх. № 986/08.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  986/08.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на магазин за промишлени стоки в шивашко ателие” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.648.2 по КК и КР на гр. Русе КР на гр. Русе ”

Писмо до възложителя с изх. № 985/08.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  985/08.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Изменение на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ИПЗ) на поземлен имот с идентификатор 61710.502.7191 по КК на гр. Разград” --> КР на гр. Русе ”

Писмо до възложителя с изх. № 984/08.04.2015 г

Писмо до възложителя с изх. №  984/08.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на част от производствено складов корпус 10 в шивашки цех” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.1.294.12 по КК на гр. Русе КР на гр. Русе ”

Писмо до възложителя с изх. № 983/08.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  983/08.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на апартамент в медицински център” с местоположение УПИ IX-1845, кв. 226 по плана на гр. Русе с идентификатор 63427.2.767.6.2) по КК и КР на гр. Русе ”

Писмо до възложителя с изх. № 982/08.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  982/08.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на виенска сладкарница в заведение за хранене” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.767 (самостоятелен обект с идентификатор 63427.2.767.6.2) по КК и КР на гр. Русе ”

Галерия