За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3511/18.12.2014 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 3511/18.12.2014 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план - изменение на план за регулация (ПУП-ИПР) за УПИ II-86 (ПИ с идентификатор 63427.8.1064), ИПЗ по плана на гр. Русе, предвиждащ обособяване на четири нови уреголирани имота” 

Писмо до възложителя с изх. № 3510/18.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3510/18.12.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда с обществено-обслужващ партерен етаж в ж.к. "Дружба 1" на гр. Русе” с местоположение УПИ II-1650, 1651, кв. 851 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3509/18.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3509/18.12.2014 г., относно ИП/ПП за „Изготяне на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 63427.2.2315  по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с цел изграждане на жилищна сграда и магазин” 

Писмо до възложителя с изх. № 3508/18.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3508/18.12.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка към еднофамилна жилищна сграда” с местоположение ПИ № 802.985 по плана на с. Тетово, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3506/18.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3506/18.12.2014 г., относно ИП/ПП за „Раздавателна колонка за дизел за собствени нужди” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.3.399 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3505/18.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3505/18.12.2014 г., относно ИП/ПП за „Склад за съхранение на земеделска техника” с местоположение УПИ VII-59, кв. 36 по плана на с. Ситово

Писмо до възложителя с изх. № 3504/18.12.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 3504/18.12.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на склад за резервни части” с местоположение ПИ № 025115 в землището на с. Слатина, община Ситово

Писмо до възложителя с изх. № 3503/18.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3503/18.12.2014 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и промяна предназначението на магазин в заведение за бързо хранене” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.824 (самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.824.2.8) по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3502/18.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3502/18.12.2014 г., относно ИП/ПП за Изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 61710.609.4666 по КК и КР на гр. Разград, местността "Арменски лозя" с цел промяна предназначението на земята с отреждане "За ниско етажно жилищно предназначение" и изграждане на жилищна сграда и допълващо застрояване

Галерия