За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2620/23.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2620/23.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване капацитета на съществуващ пчелин от 160 на 225 броя пчелни семейства и закупуване на оборудване за дейността” с местоположение имот с номер  000323 в землището на с. Смирненски, община Ветово

Писмо до възложителя с изх. № 2614/23.07.2015 г

Писмо до възложителя с изх. № 2614/23.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване на площта за отглеждане на гъби” с местоположение имот с номер 503.297 по плана на с. Червена вода, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2613/23.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2613/23.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.8.659 по КК и КР на гр. Русе, предвиждащ изграждане на нов цех за мебели, склад за дървени плоскости, склад за готови мебели и открит, обслужващ паркинг с устройствени показатели за Предимно производствена зона (Пп)” 

Писмо до възложителя с изх. № 2611/23.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2611/23.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Частично изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за изработване на нови УПИ в същите граници на имота, а именно УПИ V-1165, кв. 52 да се раздели на УПИ V-1165 и УПИ VII-1165, кв. 52 "за промишлени и складови дейности" по ПУП на гр. Завет” 

Писмо до възложителя с изх. № 2610/23.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2610/23.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на гараж във възстановителен център” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.2.5660 (самостоятелен обект с идентификатор 63427.2.5660.3.13) по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2609/23.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2609/23.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Изменение на Подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ III-3190, 3191, 3188, 3187, 3186, кв. 92 по плана на гр. Силистра” 

Писмо до възложителя с изх. № 2608/23.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2608/23.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда” с местоположение УПИ ХIV-91, кв. 3 по плана на с. Сандрово, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2591/22.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2591/22.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване капацитета на животновъден обект от 11 бр. едър рогат добитък (ЕРД) до достигане на 20 бр. ЕРД” с местоположение УПИ ХI-551, кв. 41 по плана на с. Окорш, община Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2590/22.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2590/22.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване на площта на съществуващи 20 дка ягодови насаждения с още 10 дка” с местоположение поземлен имот с идентификатор 66425.11.605  по КК и КР на гр, Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2589/22.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2589/22.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване капацитета на съществуващ пчелин” с местоположение УПИ V-31, кв. 4 и УПИ I-112, кв. 17 по плана на с. Бъзън, община Две могили

Галерия