За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 729/19.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 729/19.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на спортен комплекс” с местоположение част от кв. 38 по плана на с. Острово, общ. Завет

Писмо до възложителя с изх. № 715/17.03.2014 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 715/17.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Полагане на кабел 20 kV с дължина 10.3 м, монтаж на трансформаторен пост тип БКТП 20/0,4 с габарити за 1х630 kVА и трансформатор 250 kVА” с местоположение УПИ I-879, кв. 30 по плана на с. Николово, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 714/17.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 714/17.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ИПР на УПИ IV-444, кв. 98 по плана на с. Червена вода, общ. Русе, като се обособят два нови урегулирани поземлени имота” 

Писмо до възложителя с изх. № 713/17.03.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 713/17.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на надстройка и пристройка с административно и битово предназначение към съществуваща обществено-обслужваща сграда” с местоположение УПИ I-51, кв. 66 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 712/17.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 712/17.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща базова станция в станция с честотен обхват 900-2100 MHz-№ RAZ0034-Завет” с местоположение УПИ I, кв. 82 по плана на гр. Завет 

Писмо до възложителя с изх. № 711/17.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 711/17.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на ПУП-План схема за поземлен имот с идентификатор 66425.515.6 по КК КР на гр. Силистра, с цел създаване на устройствена основа за водоснабдяване на имота” 

Писмо до възложителя с изх. № 708/17.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 708/17.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща базова  станция в станция с честотен обхват 900 MHz- № RAZ0039-Камък” с местоположение имот с № 000078 в землището на с. Побит камък, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 701/17.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 701/17.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Повишаване на енергийната ефективност на основно училище "Кирил и Методий"” с местоположение УПИ II, кв. 11 по плана на с. Трапище, общ. Лозница

Писмо до възложителя с изх. № 700/17.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 700/17.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на център за настаняване от семеен тип” с местоположение УПИ I, кв.25 по плана на с. Крояч, общ. Лозница

Галерия