За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 686/14.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 686/14.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на базова станция № SLS 0041 "Войново"” с местоположение УПИ XII-110, кв. 13 по плана на с. Войново, общ. Кайнарджа

Писмо до възложителя с изх. № 682/14.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 682/14.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на сграда за полиграфски услуги и административни помещения, едноетажна постройка към съществуваща полиграфска база и изместване на съществуващ захранващ трафопост” с местоположение ПИ с идентификатори 61710.504.6380,61710.504.26,61710.504.6381 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 645/10.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 645/10.03.2014 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ПП за полагане на ел. кабел 20 kV от Електропровод "Лъвино" - землището на с. Лъвино до трафопост "Черешова градина" в поземлен имот № 000098 в землището на с Подайва, общ. Исперих”

Писмо до възложителя с изх. № 644/10.03.2014 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 644/10.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на два броя силози за съхранение на зърно с прилежащи устройства за транспорт и обслужване” с местоположение имот с № 280005 в землището на гр. Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 643/10.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 643/10.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на офис във фитнес зала” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.4.163 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 642/10.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 642/10.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на казан за изваряване на ракия” с местоположение УПИ II-289, кв. 32 по плана на с. Сеслав, общ. Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № 641/10.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 641/10.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на плътна ограда с височина до 3,5 м, изцяло в собствен имот и пристройка към съществуващ кафе-бар, долепена до плътната ограда” с местоположение УПИ I-844, кв. 59 по плана на гр. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 640/10.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 640/10.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Инсталиране на оборудване към съществуваща станция за глас и/или данни БТК ЕАД-VN4721B "SAMUIL" 7” с местоположение УПИ IV, кв. 35 по плана на с. Самуил, общ. Самуил

Писмо до възложителя с изх. № 619/07.03.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 619/07.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на двуетажна жилищна сграда” с местоположение ПИ с идентификатор 24030.501.9078 по КК на гр. Дулово

Галерия