За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 831/03.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  831/03.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на ново външно канализационно отклонение” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.507.841 по КК и КР на гр. Силистра

Изходящ № АО 1491/07.04.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма с капацитет 39 900 бр. птици до достигане на общ капацитет 68 400 места за птици” с местоположение: ПИ № № 411005, 411008, 411009, 411010 в землището на s. Tетово, община Русе

Изходящ № АО 836/06.04.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Разширение на инсталация за селективна очистка на маслени дестилати със следното оборудване: вакуум колона, парогенератор и котел за органичен топлоносител” с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.8.1324 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе 

Писмо до възложителя с изх. № 920/07.04.2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. №  920/07.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план - изменение на плана за регулация (ПУП-ИПР) на УПИ XIV-538, XVI-538 и  XL-1310 в Източна промишлена зона на гр. Русе” ица” с местоположение УПИ II, кв. 15 по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 918/07.04.2015 г

Писмо до възложителя с изх. №  918/07.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на автосервиз и административно - битова сграда” с местоположение ПИ с идентификатор 20184.1.2914 по КК и КР на гр. Две могили И, вкл. Обслужваща улица” с местоположение УПИ II, кв. 15 по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 915/07.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  915/07.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП-ПР) на УПИ II, кв. 15 по плана на гр. Исперих, предвиждащ разделяне на имота с цел обособяване на пет отделни УПИ, вкл. Обслужваща улица” с местоположение УПИ II, кв. 15 по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 914/07.04.2015 г

Писмо до възложителя с изх. №  914/07.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на гараж и склад към съществуваща фурна” с местоположение УПИ III - 378, кв. 16 по плана на с. Межден, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 913/07.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  913/07.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на складово стопанство с три броя силози към складова база за селскостопанска техника” с местоположение УПИ V-253, кв. 47 по плана на с. Алеково, общ. Алфатар  “ТМ” АД-гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 912/07.04.2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. №  912/07.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Монтиране на соларна система за битова гореща вода, състояща се от 5 бр. слънчеви колектори, разположени на покрива на съществуваща производствена сграда” с местоположение УПИ XVII по плана на “ТМ” АД-гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 876/06.04.2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. №  876/06.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на канализация” преминаваща през поземлени имоти №№ 000092, 000162 и 000048 в землището на гр. Исперих

Галерия