За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 618/07.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 618/07.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на ПУП-ПП за външно водопроводно отклонение до поземлен имот с идентификатор 63427.299.23 по КК и КР на гр. Русе”

Писмо до възложителя с изх. № 609/06.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 609/06.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Изработване на инвестиционен проект за монтаж на хладилна камера за съхранение на растителна продукция” с местоположение имот с № 020415 в землището на с. Търновци, общ. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 605/06.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 605/06.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 00895.49.32, с. Айдемир, общ. Силистра”

Писмо до възложителя с изх. № 604/06.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 604/06.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 00895.48.147, с. Айдемир, общ. Силистра”

Писмо до възложителя с изх. № 603/06.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 603/06.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на търговски обект в офис” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.500.3071.3.47 по КК на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 602/06.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 602/06.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-491, кв. 27 по плана на с. Острово, общ. Завет, с цел отреждането му "За производствени и складови дейности" и изграждане на пункт за изваряване на ракия за лични нужди”

Писмо до възложителя с изх. № 601/06.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 601/06.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на склад за прикачен инвентар” с местоположение УПИ II-23, кв. 3 по плана на с. Градина, общ. Лозница

Галерия