За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1624/21.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1624/21.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на склад за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар” с местоположение поземлен имот с идентификатор 00415.502.5145 по КК и КР на гр. Алфатар

Писмо до възложителя с изх. № 1623/21.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1623/21.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на гараж и склад за авточасти” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.97.5 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1622/21.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1622/21.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на склад за селскостопанска продукция и инвентар” с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.506.533 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 1621/21.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1621/21.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на газова инсталация за захранване с природен газ на съществуващ ресторант в гр. Русе” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.2.170 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1620/21.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1620/21.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Промяна предназначението на офис в магазин за промишлени стоки” с местоположение самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61710.505.4310.1.95 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 1619/21.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1619/21.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Създаване на нови трайни насаждения от орехи” с местоположение: поземлени имоти с №№ 055008, 055009 и 063040 в землището на с. Брестовене, общ. Завет

Писмо до възложителя с изх. № 1618/21.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1618/21.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Надстрояване на съществуваща търговска сграда за жилищни нужди” с местоположение УПИ IX-57, кв. 2 по плана на с. Златоклас, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 1616/21.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1616/21.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на ведомствена бензиностанция” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.318.2013 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1607/20.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1607/20.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Промяна предназначението на жилище в кабинет за здравни нужди” с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.502.6340 по КК и КР на град Разград

Писмо до възложителя с изх. № 1606/20.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1606/20.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Създаване на биологични трайни насаждения - орехова градина на площ 122,5 дка и закупуване на трактор, прикачен инвентар и пръскачка” с местоположение поземлени имот с №№ 005003, 005013, 005023, 005024, 005025, 006003, 006004 и 006037 в землището на село Сърпово, община Силистра

Галерия