За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-7-П/2015 г.

Решение № РУ-7-П/2015 г. . за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Изземване на наносни отложения с плаващи средства от коритото на р. Дунав, в 2 участъка: от км 385.400 до км 384.200 и от км 385.800 до км 384.200 в района на о-в Чайка”. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 26.05.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ- 38 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 38 -ПР/2015 г. . за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Водовземане чрез изграждане на съоръжение за добив на подземни води”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор поземлен имот № 2212 (идентичен с УПИ І-2212, кв. Ханища), по плана на гр. Бяла, обл. Русе

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.05.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ- 37 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 37 -ПР/2015 г.. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на рибовъдна ферма с рециркулационна система за аквакултури”, с местоположение: поземлен имот № 000233 в землището на с. Басарбово, общ. Русе

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.05.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Изходящ № AO 2054/13.05.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Инсталиране на оборудване за промяна на захранването на съществуващите парни котли и преминаване към използване на компресиран природен газ”, с местоположение ПИ с идентификатор  37010.62.16 по КК и КР на с. Китанчево, общ. Исперих 

Изходящ № АО 2318/13.05.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на учебен център за социални, културни и просветни дейности и почивна база”, с местоположение: имот с № 000208 в землището на с. Червен, общ. Иваново

Решение № РУ-6-ЕО/2015 г.

Решение № РУ-6-ЕО/2015 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот № 012021 в землището на с. Голямо Враново, община Сливо поле с цел изграждане на оранжерия 1 и оранжерия 2.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 20.05.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-5-ЕО/2015 г.

Решение № РУ-5-ЕО/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за Подробен устройствен план – парцеларен план за инженерната инфраструктура извън урбанизираната територия – напоителна система “ДИЕМ” в землищата на гр. Русе и с. Червена вода, общ. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 20.05.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Изходящ № АО 2480/18.05.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на 110 броя дойни крави” с местоположение: ПИ № 131009 в землището на с. Босилковци, община Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 1570/18.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1570/18.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Преустройство на цех за чорапи с цел обособяване на помещения за производство на водоплътни чорапи и перално и редуциране на котелно помещение” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.6.15 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1569/18.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1569/18.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Промяна предназначението на магазин в баничарница” с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.505.4180 по КК и КР на гр. Разград

Галерия