За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1511/13.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1511/13.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Преустройство на производствена сграда в комбинирана сграда включваща автомивка, работилница за баланс на гуми и магазин за промишлени стоки” с местоположение: УПИ II, кв. 55 по ЗРП на гр. Лозница, общ. Лозница

Писмо до възложителя с изх. № 1510/13.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1510/13.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на пристройка и преустройство на съществуваща сграда към бензиностанция” с местоположение: поземлен имот № 121034 в землището на с. Ново село, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1509/13.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1509/13.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Ремонт на водопровод Ø 150 мм от азбесто - циментови тръби (АЦТ) чрез полагане по метода "тръба в тръба" на нови тръби от полиетилен с висока плътност (ПЕВП) Ø 125/10, дължина 73 м и Ø 110/10, дължина 221 м, по улица "Николаевска" и по улица "Севти Георги" в град Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1505/13.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1505/13.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Създаване на овощни и лозови насаждения” с местоположение: поземлени имоти с №№ 023001, 025001 в землището на с. Джулюница, 049006, 000246 в землището на с. Новград, 000041, 000057 в землището на с. Долна Студена, 004033, 000138 в землището на с. Кривина, 000154 в землището на с. Караманово, 000164, 000171, 000250, 000252, 057001, 080006 и 098001 в землището на с. Пиперково, общ. Ценово

Писмо до възложителя с изх. № 1500/13.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1500/13.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Закупуване на линия за почистване, калибриране и сортиране на семена” с местоположение УПИ IV-624, кв. 73, с. Борисово, общ. Сливо полеc

Писмо до възложителя с изх. № 1499/13.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1499/13.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Откриване на пункт за смяна на масла” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.1.221 по КК и КР на гр. Русе 

Писмо до възложителя с изх. № 1495/13.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1495/13.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Промяна предназначението на фитнес в офис и сервиз за компютри” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.2.3971 по КК и КР на гр. Русе

Изходящ № АО 2161/11.05.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Монтиране и въвеждане в експлоатация на нова инсталация за изработване на керамични продукти-плочки, чрез изпичане”, с местоположение ПИ с идентификатор 63427.333.95 по КК и КР на гр. Русе” 

Решение № РУ- 36 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 36 -ПР/2015 г. . за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за Обособяване на площадка за изкупуване и третиране на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), пластмаса, хартия и стъкло”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.8.495 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 13.05.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Писмо до възложителя с изх. № 1456/11.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1456/11.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на хладилно помещение за съхранение на плодове и зеленчуци” с местоположение поземлен имот с идентификатор 32095.124.20 по КК и КР на с. Иваново, общ. Иваново Р на гр. Русе

Галерия