За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1843/04.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1843/04.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Зарибяване и организиране на спортен риболов” с местоположение поземлен имот № 000608 в землището на с. Долна студена, община Ценово

Писмо до възложителя с изх. № 1842/04.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1842/04.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Реконструкция и преустройство на два броя сгради за отглеждане на свине” с местоположение поземлен имот № 079001 в землището на с. Голямо Враново, община Сливо поле

Решение № РУ-08-ОС/2015 г.

Решение № РУ-08-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: „Почистване на наносни отложения от коритото на р. Студена и извършване на строително-ремонтни дейности по възстановяване на предпазна дига по корекцията на реката от км 5+500 до км 10+660 в землището на село Караманово, община Ценово”

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитенa зонa BG0000233 „Студена река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерския съвет № 122/02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-11-П/2015 г.

Решение № РУ-11-П/2015 г.. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Монтиране и въвеждане в експлоатация на нова инсталация за изработване на керамични продукти-плочки, чрез изпичане” . Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.06.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-10-П/2015 г.

Решение № РУ-10-П/2015 г. . за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Преустройство на част от производствена сграда с идентификатор 61710.503.6307.2 по кадастралната карта на гр. Разград в работен център за производство на кортикостероидни перорални продукти”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.06.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-9-П/2015 г.

Решение № РУ-9-П/2015 г.. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Зарибяване, угояване на риба и организиране на спортен риболов в имот с номер 000721 в землището на с. Ценово, обл. Русе, с начин на трайно ползване – Водно течение”. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 08.06.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ- 43 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 43 -ПР/2015 г.. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Зарибяване, производство на риба и спортен риболов”,  с местоположение: имот с № 000014 в землището на с. Кривина, общ. Ценово.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе/сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.06. 2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Решение № РУ- 42 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 42 -ПР/2015 г.. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Зарибяване, производство на риба и спортен риболов”,  с местоположение: имот с № 000015 в землището на с. Кривина, общ. Ценово.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе/сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.06. 2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Решение № РУ- 41 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 41 -ПР/2015 г. . за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за Монтаж на ведомствена модулна станция за 10 000 л. дизелово гориво с местоположение: имот с номер 000710 в землището на с. Николово, общ. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе/сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.06. 2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Решение № РУ- 40 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 40 -ПР/2015 г. . за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за ““Изграждане на тръбен кладенец за капково напояване на овощна градина и система за защита от градушки”  с местоположение: имот с номер 015150 в землището на с. Зафирово, общ. Главиница 

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе/сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.06. 2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия