За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО 2638/29.05.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Преустройство на съществуващ краварник в  птицеферма за отглеждане на бройлери с капацитет 31 000 броя птици ” с местоположение: ПИ с № 028114 в землището на с. Езерче, общ. Цар Калоян 

Решение № РУ-8-П/2015 г.

Решение № РУ-8-П/2015 г.. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Изземване на наносни отложения с плаващи средства от коритото на р. Дунав, в участък от км 408.600 до км 406.800” . Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.06.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ- 39 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 39 -ПР/2015 г. . за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изменение и разширение на животновъден обект – птицеферма за угояване на бройлери с капацитет 16 000 места за птици, включващо приобщаване на допълнителни площи, изграждане на нова птицевъдна сграда и увеличаване на капацитета до 38 000 места за птици” с местоположение: имоти с номера 406022 и 406007 в землището на с. Бисерци, общ. Кубрат.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе/сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.06. 2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Изходящ № АО 2671/03.06.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 24030.501.9242 по КК и КР на гр. Дулово с цел създаване на устройствена основа за изграждане на хранителен магазин” 

Решение № РУ-07-ОС/2015 г.

Решение № РУ-07-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: План - извлечениe за промяна на вида и интензивността на сечта през 2015 г. в гори, собственост на Община Русе, включващо горски подотдели 66-г, 66-ди 74-в.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

·        BG0002062 “Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.);

·        BG0000168 “Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция Превантивна дейност, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

Писмо до възложителя с изх. № 1828/03.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1828/03.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изработване на Подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.2.3904 по КК на гр. Русе, предвиждащ запазване на съществуващото застрояване и допълващо застрояване - гаражи, като се извърши промяна на предназначението на съществуваща жилищна сграда в сграда за обществено обслужване - апартаменти за гости” 

Писмо до възложителя с изх. № 1827/03.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1827/03.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Промяна предназначението на съществуваща селскостопанска сграда в сграда за производство на пелети” с местоположение УПИ III, кв. 31 по плана на с. Айдемир, община Силистра 

Писмо до възложителя с изх. № 1826/03.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1826/03.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изготвяне на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот № 000067 в землището на с. Поройно, община Дулово, с цел създаване на устройствена основа за изграждане на склад за селскостопанска продукция и инвентар” 

Писмо до възложителя с изх. № 1825/03.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1825/03.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Подмяна на 2 броя асансьорни уредби в сграда на Община Разград с нови” с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.505.7253.1 (имот с идентификатор 61710.505.7253) по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 1824/03.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1824/03.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Създаване на трайни насаждения - лозе” с местоположение поземлен имот № 000239 в землището на с. Ценово

Галерия