За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1816/03.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1816/03.06.2015 г., относно ИП/ПП за “КПИИ включващ Подробен устройствен план - План за  застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 41143.500.1561 по КК и КР на с. Калипетрово, община Силистра и ИП за изграждане на нискоетажна жилищна сграда” 

Писмо до възложителя с изх. № 1815/03.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1815/03.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Модернизация на земеделско стопанство за отглеждане на кайсии, включваща закупуване на земеделска техника, инсталиране на мрежа против слана и градушка и поставяне на ограда” с местоположение поземлен имот № 034015 в землището на с. Бръшлен, община Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 1813/03.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1813/03.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Обновяване на съществуваща детска площадка в ж.к. Средна кула на гр. Русе” с местоположение УПИ I-149.150, кв. 148 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1812/03.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1812/03.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на еднофамилна едноетажна къща” с местоположение УПИ XVI-66, кв. 5 по плана на с. Богорово, община Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1811/03.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1811/03.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Създаване на овощна градина” с местоположение поземлени имоти 001086, 001087, 004003 в землището с. Ирник, община Ситово

Писмо до възложителя с изх. № 1807/03.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1807/03.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Създаване на трайни насаждения от череши и закупуване на земеделска техника” с местоположение поземлени имоти №№ 005024, 008016, 008017, 008023 в землището на с. Стамболово, гр. Сливо поле 

Писмо до възложителя с изх. № 1801/03.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1801/03.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за УПИ ХIII-597, кв. 55 по плана на с. Красен, община Иваново с цел обособяване на два урегулирани поземлени имота за малкоетажна жилищна застройка” 

Писмо до възложителя с изх. № 1796/03.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1796/03.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Създаване на овощна градина от костилкови дървесни видове (сливи и череши) и поставяне на лека ажурна ограда” с местоположение поземлени имоти №№ 040004, 040005, 105014, 135010 в землището на с. Глоджево, община Ветово

Писмо до възложителя с изх. № 1795/03.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1795/03.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Полагане на кабел 20 кV и трансформаторен пост тип БКТП 20/04 кV 160 кVA” с местоположение поземлен имот с идентификатор 32095.124.20 по КК и КР на с. Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 1793/03.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1793/03.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Създаване на нови овощни насаждения от череши и кайсии и изграждане на система против грдушки” с местоположение поземлени имоти №№ 020260, 020261, 020262, 020263, 020264, 020265, 020266, 020284, 020414, 020415 в землището на с. Търновци, община Тутракан, 048029 в землището на с. Зафирово, община Главиница и 010034, 010008 в землището на с. Богданци, община Главиница

Галерия