За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1792/02.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1792/02.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Създаване на трайно насаждение от орехи” с местоположение поземлен имот с номер 339026 в землището на с. Савин, община Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № 1772/01.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1772/01.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Създаване на трайни насаждения - сини сливи и изграждане на лека (ажурна) ограда” с местоположение поземлени имоти с идентификатори 24030.14.8, 24030.14.22, 24030.14.24 по КК и КР на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 1771/01.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1771/01.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Създаване на трайни насаждения - сини сливи” с местоположение поземлени имоти № № 029062, 011014, 011029, 029002, 011030 в землището на с. Йорданово, община Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1770/01.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1770/01.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на пристройка към съществуваща жилищна сграда” с местоположение УПИ VI-39, кв. 1 по плана на с. Окорш, община Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 1769/01.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1769/01.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Реконструкция на водопровод с дължина 350 м по ул. Васил Априлов в гр. Тутракан” �а, община Самуил

Писмо до възложителя с изх. № 1768/01.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1768/01.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Преустройство на част от съществуваща сграда - шивашко ателие в ателие за съшиване на детайли за обувки” с местоположение УПИ Х-748, кв. 58 по плана на с. Езерче, община Цар Калоян

Писмо до възложителя с изх. № 1767/01.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1767/01.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Създаване на 9.951 дка лавандулови насаждения” с местоположение поземлен имот 001128 в землището на с. Пчелина, община Самуил

Писмо до възложителя с изх. № 1766/01.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1766/01.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Преустройство и промяна предназначението на част от сграда в авторемонтна работилница, офис и магазин” с местоположение поземлен имот с идентификатор 66425.501.1562 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1765/01.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1765/01.06.2015 г., относно ИП/ПП за “План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2015 г в гори собственост на Община Борово” 

Писмо до възложителя с изх. № 1764/01.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1764/01.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Създаване на 17 дка трайни насаждения” с местоположение поземлен имот № 033008 в землището на с. Кривина, община Ветово

Галерия