За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 794/02.04. 2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 794/02.04. 2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на присъединителен  топлопровод и абонатна  станция за сграда на ул. "Мехомия"  № 1” с местоположение УПИ І-4653, кв. 420 по плана на ЦГЧ – гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 792/02.04. 2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 792/02.04. 2015 г., относно ИП/ПП за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за обект "Базова станция GSM /UMTS  на Globul № 4571, във връзка провеждане на процедура  по чл. 55 и чл. 56 от Закона за горите, с цел сключване на договор за учредяване  право на строеж без промяна предназначението  на земята за поземлен имот № 000293 в землището на село Топчии, Община Разград

Писмо до възложителя с изх. № 788/01.04.2015 г

Писмо до възложителя с изх. №  788/01.04.2015 г., относно ИП/ПП за „ Изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) включващ Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.318.173 по КК и КР на гр. Русе и инвестиционен проект за изграждане на помпена станция и 10 бр. открити резервоара за вода”

Писмо до възложителя с изх. № 787/01.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  787/01.04.2015 г., относно ИП/ПП за „ Изграждане на еднофамилна жилищна сграда на един етаж” с местоположение УПИ VI-214, кв. 21, по регулационния план на с. Красен е” КК на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 786/01.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  786/01.04.2015 г., относно ИП/ПП за „ Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) съгласно чл 150 от  Закона за устройство на територията” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.514.21 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 784/01.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  784/01.04.2015 г., относно ИП/ПП за „ Изготвяне на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), включващ: Подробен устройствен план - изменение на план за регулация на УПИ I-338, и УПИ II-338, кв. 14 и изменение на план за застрояване на нов УПИ I-338, кв. 14 по плана на с. Черешово и Технически проект за изграждане на цех за преработка на черупчести плодове”

Писмо до възложителя с изх. № 782/31.03.2015 г

Писмо до възложителя с изх. №  782/31.03.2015 г., относно ИП/ПП за „ Ремонт на водопровод  АЦ Ф100мм с ПЕВП  Ф 160/10мм с обща дължина L=1028 в западен парк хижа "Приста", гр. Русе” КК на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 781/31.03.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  781/31.03.2015 г., относно ИП/ПП за „ Ремонт и реконструкция на съществуващ склад” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.3.616 по КК и КР на гр. Русе 427.8.62 (сграда с идентификатор 63427.8.62.1.1) по КК на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 780/31.03.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  780/31.03.2015 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на част от съществуваща сграда в цех за производство на мебели за баня” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.62 (сграда с идентификатор 63427.8.62.1.1) по КК на гр. Русе

Галерия