За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1706/27.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1706/27.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на защитна мрежа срещу птици  и градушка, ограждане с естествен жив плет, монтиране на химическа тоалетна  и 3 броя сглобяеми, преместваеми складове, захранвани от слънчеви колектори, с цел съхранение на земеделска техника и продукция” с местоположение поземлени имоти с №№ 082111,082113, и 082153

Изходящ № АО 2429/26.05.2015 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 61710.522.161 и 61710.522.162 по КК и КР на гр. Разград, с цел създаване на устройствена основа за изграждане на площадка за разкомплектоване на бракувани ИУМПС и търговска дейност с автомобили и автомобилни части – втора употреба

Писмо до възложителя с изх. № 1689/26.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1689/26.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Създаване на трайни насаждения от сливи и изграждане на ограда с височина до 2м над прилежащия терен” с местоположение поземлени имоти с №№ 057021, 057022 в землището на с. Окорш, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 1688/26.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1688/26.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на трафопост БКТП” с местоположение поземлен имот с номер 000065 в землището на с. Поройно, общ. Дулово 

Писмо до възложителя с изх. № 1687/26.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1687/26.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на офис ” с местоположение поземлен имот с номер 056028 в землището на с. Поройно, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 1686/26.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1686/26.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Частично преоборудване и ремонт на зърнобаза” с местоположение УПИ III-578, кв. 45, с. Бръшлен, общ. Сливо поле общ. Ценово

Писмо до възложителя с изх. № 1685/26.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1685/26.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на навес за селскостопанска продукция и техника” с местоположение поземлен имот с номер 052002 в землището на с. Кривина, общ. Ценово

Писмо до възложителя с изх. № 1684/26.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1684/26.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на пункт за технически прегледи на автомобилите на дружеството в землището на с. Чернолик, общ. Дулово” с местоположение поземлен имот № 721012 в землището на с. Чернолик, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 1683/26.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1683/26.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Реконструкция и разширение на обществена сграда с местно историческо и културно значение и подобрение на прилежащите пространства, включително вертикална планировка в с. Караманово, общ. Ценово за изграждане на културно-информационният център” с местоположение поземлен имот № 1.358 по кадастралния и регулационен план на с. Караманово, общ. Ценово

Писмо до възложителя с изх. № 1682/26.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1682/26.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Горскостопанска програма за имот с номер 991012, с. Пиргово, общ. Иваново” �о КК и КР на гр. Борово

Галерия