За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3743/25.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3743/25.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на част от склад за материали в работилница за производство и продажба на тестени изделия” с местоположение УПИ XII, кв. 170 (32874.201.258 и номер по предходен план 32874.201.41) по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 3742/25.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3742/25.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на производствена сграда - цех за пелети” с местоположение имот 218024 в землището на с. Николово, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3728/21.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3728/21.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Инсталиране на приемо-предавателна станция за глас и/или данни на БТК ЕАД, VN4714A TSAR ASSEN” с местоположение ПИ с идентификатор 00415.173.5 по КК на гр. Алфатар

Писмо до възложителя с изх. № 3727/21.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3727/21.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на базова станция RSE0170 - Баумакс Русе с честотен обхват 900 - 2100 MHz” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.1077 (бул. Липник 131) по КК на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3725/21.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3725/21.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Строеж на склад и офиси” с местоположение ПИ с идентификатор 24030.501.9070 (УПИ VIII-9042, 9043, кв. 103) по КК на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 3724/21.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3724/21.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на съществуващи помещения в стаи за настаняване” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.26.1.6 по КК на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3723/21.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3723/21.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на гаражи и офиси” с местоположение УПИ I, кв. 1 по плана на с. Раздел, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 3722/21.11.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 3722/21.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Монтаж на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с инсталационна мощност до 30 kW на покрива на съществуваща сграда” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.32.275 (сграда 66425.32.275.2) по КК на гр. Силистра

Галерия