За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 730/24.03.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  730/24.03.2015 г., относно ИП/ПП за „Външно кабелно ел. захранване 20kV, Комплексен бетонен трансформаторен пост 20 кV (БКТП) и дизел генераторна група за Районна пречиствателна станция за отпадъчни води - Силистра” с местоположение: от съществуващ ЖРС на ВЕЛ “Сребърна”, през поземлени имоти с идентификатори 00895.116.143, 00895.002.1 и 0895.116.510 в землището на с. Айдемир, до площадката на РПСОВ-Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 729/24.03.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  729/24.03.2015 г., относно ИП/ПП за „Строеж на жилищна сграда с гаражи и обществено - обслужваща част” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.805 по КК и КР на гр. Русе н - Мтел магазин” с местоположение УПИ III-948, кв. 177 по плана на гр. Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 728/24.03.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  728/24.03.2015 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и обединяване на две амбулатории за специализирана медицинска помощ и манипулационна с цел промяна предназначението им в търговски магазин - Мтел магазин” с местоположение УПИ III-948, кв. 177 по плана на гр. Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 725/24.03.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  725/24.03.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на външен довеждащ водопровод ф 90 РЕ100 и водомерна шахта за Районна пречиствателна станция за отпадъчни води” с местоположение: от шахта на съществуващ водопровод ф 250 на ул. “Теменуга” в с. Айдемир, през поземлени имоти в землището на с. Айдемир в сервитута на съществуващ водопровод ПЕВП ф 110, до водомерна шахта в югозападната част на районната пречиствателна станция за отпадъчни води

Писмо до възложителя с изх. № 724/24.03.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  724/24.03.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на сградно канализационно отклонение (СОК) за търговски обект” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.500.3210 по КК и КР на гр. Силистра 

Писмо до възложителя с изх. № 723/24.03.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  723/24.03.2015 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуващи помещения в смесен магазин” с местоположение самостоятелен обект с идентификатор 40422.505.2154.1.2 по КК и КР на гр. Кубрат  

Писмо до възложителя с изх. № 722/24.03.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  722/24.03.2015 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и промяна на предназначението на търговски обект в автосервиз” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.501.1532 (сграда с идентификатор 66425.501.1532.1.5) по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 719/23.03.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  719/23.03.2015 г., относно ИП/ПП за „Разделяне на съществуващ магазин на два нови самостоятелни магазина” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.4760 (самостоятелен обект с идентификатор 63427.2.4760.1.26) по КК и КР на гр. Русе

Галерия