За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 663/19.03.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  663/19.03.2015 г., относно ИП/ПП за „ Изграждане на фотоволтаична система с мощност 5 kW върху покрив на жилищна сграда” с местоположение УПИ VIII-374, кв. 50 по регулационния план на с. Ситово, общ. Ситово

Писмо до възложителя с изх. № 662/19.03.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  662/19.03.2015 г., относно ИП/ПП за „ Преустройство на  базова станция № 4722” с местоположение сграда с идентификатор 63427.7.145.1 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 661/19.03.2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. №  661/19.03.2015 г., относно ИП/ПП за „ Преустройство на  базова станция № 4506” с местоположение сграда с идентификатор 63427.5.284.4 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 660/19.03.2015 г

Писмо до възложителя с изх. №  660/19.03.2015 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща базова станция № 4505” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.7.357 (сграда с идентификатор 63427.7.357.5) по КК и КР на гр. Русе 

Писмо до възложителя с изх. № 659/19.03.2015 г

Писмо до възложителя с изх. №  659/19.03.2015 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща базова станция № 4502 тип Rooftop” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.3940 (сграда с идентификатор 63427.2.3940.4) по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 654/19.03.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  654/19.03.2015 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот № 431023 в землището на с. Дянково, с цел отреждане на имота за "Производствени и складови дейности" и създаване на устройствена основа за изграждане на база за съхранение на селскостопанска техника и инвентар и складове за резервни части”

Галерия