За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-91-ПР/2013 г.

Решение № РУ-91-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на автомобилен паркинг”, с местоположение: ПИ с иденрификатор 24030.23.2 по кадастраланата рарта на гр. Дулово

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.11.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-26-П/2013 г.

Решение № РУ-26-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Изграждане на система за аварийно понижаване нивото на водите в защитена местност „Гарвански блата”, с. Гарван, община Ситово”, с местоположение: защитена местност „Гарвански блата”, в землището на с. Гарван, община Ситово.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.11.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-92-ПР/2013 г.

Решение № РУ-92-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за Изграждане на контролно-пропускателен пункт, битова сграда, експлоатационен център с гараж и офис, и паркинг за товарни автомобили”, с местоположение: имот № 020133 в землището на с. Осенец, общ. Разград

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.11.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-90-ПР/2013 г.

Решение № РУ-90-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен сондажен кладенец, с местоположение: ПИ № 021002 в землището на с. Старо село, община Тутракан

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 26.11.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Изходящ № АО 6034/21.11.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)” с местоположение: ПИ с идентификатор 05611.1.1340 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Борово

Писмо до възложителя с изх. № 3643/15.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3643/15.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на склад за съхранение на селскостопанска продукция, сграда за съхранение на селскостопанска техника и инвентар с битови помещения” с местоположение имот 027051 в землището на с. Сандрово, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3642/15.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3642/15.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на съществуващ магазин в кафе-бар” с местоположение УПИ I-1894, кв. 830 (самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.4.163.3.1)

Писмо до възложителя с изх. № 3641/15.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3641/15.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 042078 в землището на с. Вокил, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 3638/15.11.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3638/15.11.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 042082 в землището на с. Вокил, общ. Дулово

Галерия