За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1567/18.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1567/18.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на гараж” с местоположение поземлен имот с идентификатор 24030.501.419 по КК и КР на гр. Дулово an> ово, общ. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 1566/18.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1566/18.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на пункт за изваряване на ракия” с местоположение поземлен имот с номер 000747 в землището на с. Ситово, общ. Ситово ово, общ. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 1565/18.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1565/18.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на базова станция с честотен обхват 900-2100 MHz № RSE0081_Ряхово Нова” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63668.151.388 по КК и КР на с. Ряхово, общ. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 1564/18.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1564/18.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Горскостопанска програма за имот с номер 206002, с. Николово, общ. Русе” �скови” с местоположение поземлен имот с № 056008 в землището на гр. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 1557/18.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1557/18.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Създаване на трайни насаждения от череши, след изкореняване на съществуващи насаждения от праскови” с местоположение поземлен имот с № 056008 в землището на гр. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 1552/18.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1552/18.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на пристройка с цел разширение на съществуващо производствено помещение за метални профили със складови площи - етап 2” с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.8.1296 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1540/15.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1540/15.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Проект за възстановяване и опазване на крайречни гори (тип местообитание 91Е0*) в защитени зони по НАТУРА 2000 и моделни територии в България, LIFE13 NAT/BG/000801”

Писмо до възложителя с изх. № 1535/14.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1535/14.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Почистване от саморасла растителност и продълбочаване на съществуващ отводнителен канал” с местоположение: поземлени имоти с №№ 050082 в землището на с. Шуменци и 053013 в землището на с. Варненци, общ. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 1534/14.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1534/14.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Изготвяне на Подробен устройствен план-план за засторяване (ПУП-ПЗ) на имоти с №№ 020017 и 020136, местостта "Мералък" в землището на с Осенец, общ. Разград”

Писмо до възложителя с изх. № 1533/14.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1533/14.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Модернизиране на процеса на производство, съхранение и подготовка за реализация на земеделска продукция, посредством закупуване и монтиране на охладителна камера към цех "Манипулационен", нови машини и оборудване” с местоположение имот с номер 000183 в землището на гр. Мартен. Общ. Русе 

Галерия