За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 632/13.03.2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. №  632/13.03.2015 г., относно ИП/ПП за „Проектиране на Подробен устройствен план - изменение на план за регулация (ПУП-ИПР) за УПИ XVI-499 и УПИ за Елмонтажно управление "В. Търново"-501, кв. 1015, Източна промишлена зона на гр. Русе”

Писмо до възложителя с изх. № 631/13.03.2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. №  631/13.03.2015 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на съществуващ обект - бинго в игрална зала” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.505.578 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 630/13.03.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  630/13.03.2015 г., относно ИП/ПП за „Монтаж на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с инсталирана мощност до 5 kW на покрива на съществуваща сграда” с местоположение ПИ с идентификатор 00895.502.4257 по КК и КР на с. Айдемир, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 629/13.03.2015 г

Писмо до възложителя с изх. №  629/13.03.2015 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - изменение на план за регулация (ПУП-ИПР) на УПИ I-1076 и УПИ  XIV-1076, кв. 33 по регулационния план на гр. Сливо поле с цел обособяване на един нов урегулиран поземлен имот”

Писмо до възложителя с изх. № 628/13.03.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  628/13.03.2015 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 61710.617.1965 по кадастрална карта на град Разград”

Писмо до възложителя с изх. № 627/13.03.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  627/13.03.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на подземна канална мрежа за оптични кабели за нуждите на "Нетуоркс - България" ООД на територията на гр. Дулово”

Писмо до възложителя с изх. № 625/13.03.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  625/13.03.2015 г., относно ИП/ПП за „Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на УПИ VII-119 и УПИ  VIII-119, кв. 13 по плана на с. Тертер, общ. Кубрат” 

Писмо до възложителя с изх. № 615/13.03.2015 г

Писмо до възложителя с изх. №  615/13.03.2015 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 03472.112.4, с. Белинци, община Исперих”

Галерия