За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1499/13.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1499/13.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Откриване на пункт за смяна на масла” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.1.221 по КК и КР на гр. Русе 

Писмо до възложителя с изх. № 1495/13.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1495/13.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Промяна предназначението на фитнес в офис и сервиз за компютри” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.2.3971 по КК и КР на гр. Русе

Изходящ № АО 2161/11.05.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Монтиране и въвеждане в експлоатация на нова инсталация за изработване на керамични продукти-плочки, чрез изпичане”, с местоположение ПИ с идентификатор 63427.333.95 по КК и КР на гр. Русе” 

Решение № РУ- 36 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 36 -ПР/2015 г. . за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за Обособяване на площадка за изкупуване и третиране на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), пластмаса, хартия и стъкло”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.8.495 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 13.05.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Писмо до възложителя с изх. № 1456/11.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1456/11.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на хладилно помещение за съхранение на плодове и зеленчуци” с местоположение поземлен имот с идентификатор 32095.124.20 по КК и КР на с. Иваново, общ. Иваново Р на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1448/08.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1448/08.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за присъединяване на спортна зала към топлопреносната мрежа” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.2.5546 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1447/08.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1447/08.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на нова жилищна сграда - ниско застрояване до 10 м и допълващо застрояване с височина до 3м” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.2.4413 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1446/08.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1446/08.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Създаване на трайни насаждения от сливи в поземлени имоти с №№ 001043, 002066 и изграждане на ограда с височина до 2 м в поземлен имот с № 002067 в землището на с. Драгомъж, общ. Исперих”

Решение № РУ- 35 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 35 -ПР/2015 г.. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за Изграждане на модулна станция за светли горива с вместимост 20 куб.м”, с местоположение: поземлен имот № 148008 в землището на гр. Исперих.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 13.05.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ- 34 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 34 -ПР/2015 г.. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Проектиране и изграждане на водовземно съоръжение – сондажен кладенец за капково напояване на 200 дка овощни насаждения”, с местоположение: поземлен имот с номер 039022 в землището на село Стрелково, Община Кайнарджа.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 13.05.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия