За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО 2122/04.05.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Увеличаване капацитета на съществуващи птицевъдни сгради и изграждане на две нови с цел достигане на общ капацитет на птцефермата 100 000 броя места за птици” с местоположение: имот № 003026 в землището на с. Борисово, общ. Сливо поле  

Изходящ № АО 1990/04.05.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на нова сграда – птицеферма за отглеждане на бройлери с капацитет 39 900 броя птици” с местоположение: УПИ І, кв. 137, по плана на гр. Цар Калоян  

Изходящ № АО 1925/04.05.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на нови ЖП и автоналивни и изливни устройства за пропан-бутан в УПИ LX по плана на “ТМ” АД – гр. Русе и захранващи газопроводи до тях от съществуващо пристанище “Порт Булмаркет - Русе”  

Писмо до възложителя с изх. № 1424/07.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1424/07.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Трансформаторен пост тип ВМ0120/0.4 кV, 1x250 кVА и присъединяването му към въздушна електропроводна линия 20 кV "Парк Запад" чрез нов стълб между стълб с номер 52 и 53 и кабелна линия средно напрежение” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.183.22 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1423/07.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1423/07.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на външно кабелно електрозахранване на зала за спорт” с местоположение УПИ VIII, кв. 44 по плана на гр. Завет

Писмо до възложителя с изх. № 1422/07.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1422/07.05.2015 г., относно ИП/ПП за “План извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2015 г. в гори собственост на община Силистра”

Писмо до възложителя с изх. № 1417 /07.05..2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1417 /07.05..2015 г., относно ИП/ПП за “Засаждане и отглеждане на лозови и овощни насаждения” с местоположение поземлени имот с №№ 000162, 000069, 000159 в землището на село Кривина и село Ценово, Община Ценово

Писмо до възложителя с изх. № 1393/04.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1393/04.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Преустройство на заведение за хранене и обслужване  в сутеренната и приземна част на съществуващ хотелски комплекс в два търговски обекта” с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.505.1785 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 1376/04.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1376/04.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Обновяване на 21 бр. детски площадки и изграждане на нова детска площадка на територията на гр Русе”

Галерия