За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 476/27.02.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  476/27.02.2015 г., , относно ИП/ПП за „ Изготвяне на технически проект за двуетажна сграда със стаи за настаняване” с местоположение УПИ XI-384, кв. 49 по регулационния план на с. Божичен, общ. Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 475/27.02.2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. №  475/27.02.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на Базова станция GSM/UMTS № 4685” с местоположение поземлен имот с идентификатор 10015.111.138 по КК и КР на с. Вазово, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 474/27.02.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  474/27.02.2015 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 61710.612.5295 по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разград с цел създаване на устройствена основа за отреждане на земята за "Жилищни нужди" и изграждане на жилищна сграда с гараж”

Писмо до възложителя с изх. № 468/26.02.2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. №  468/26.02.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на автосервиз и автомивка” с местоположение: УПИ XXVIII-291, кв. 13 по плана на ЗПЗ – гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 466/27.02.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  466/27.02.2015 г., относно ИП/ПП за „Канализационно отклонение за жилищна сграда” с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.502.1119 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 467/26.02.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  467/26.02.2015 г., относно ИП/ПП за „Външно кабелно ел. захранване 1kV за обект  "Хале за разкомплектоване, битови и складови помещения с площадка за излезли от употреба моторни превозни средства"” с местоположение на трасето: от съществуващо табло НН на трафопост ТП “Технорай” до табло тип ТЕПО-1Т, монтирано в поземлен имот с идентификатор 61710.503.6392 по плана на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 455/25.02.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  455/25.02.2015 г., относно ИП/ПП за „Разширение на паркинг за товарни автомобили и изграждане на административна сграда с магазини, ресторант, кафене и офиси, бензиностанция, автомивка, сервиз за превозни средства, сервиз за тахографи и пункт за годишни технически прегледи” с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.178.35 по КК и КР на гр. Русе 

Писмо до възложителя с изх. № 454/25.02.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  454/25.02.2015 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за техническата инфраструктура - външно ел. захранване (увеличение на мощността) на имот с № 000206 в землището на село Бъзън, общ. Русе”

Писмо до възложителя с изх. № 453/25.02.2015 г

Писмо до възложителя с изх. №  453/25.02.2015 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - изменение на план за регулация (ПУП-ИПР) на УПИ XVI-1213, XVII-1214, XVIII-1214, XIX-1215, XX-1215, XXI-1214, XXII-1214, XXIII-1213, XXV, кв. 705 по плана на град Русе”

Писмо до възложителя с изх. № 452/25.02.2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. №  452/25.02.2015 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - изменение на План за застрояване (ПУП-ИПЗ) на УПИ II-1720, кв. 120 по плана на гр. Мартен, общ. Русе с цел изграждане на нова обслужваща сграда - магазин” 

Галерия