За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1698/18.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1698/18.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Монтаж на 3 броя антени  за пренос на данни с излъчвателна мощност 2,18 W” с местоположение

Писмо до възложителя с изх. № 1698/18.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Монтаж на 3 броя антени  за пренос на данни с излъчвателна мощност 2,18 W” с местоположение

Писмо до възложителя с изх. № 1697/18.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1697/18.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Монтаж на 4 броя антени  за пренос на данни с излъчвателилна мощност 1,76 W” с местоположение УПИ ІІІ- 33, кв. 9(идентичен с УИП VI-29, кв. 11) по плана на с. Босна, Община Ситово

Писмо до възложителя с изх. №1696 /18.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. №1696 /18.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на магазин за промишлени стоки” с местоположение УИП XX-931, 932, по кв. 95 по плана на гр. Глоджево, Община Ветово

Писмо до възложителя с изх. № 1695/18.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1695/18.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план (ПУП) План за регулация и застрояване (ПРЗ) и Работен устройствен план (РУП)” с местоположение поземлени имоти с идентификатори 63427.2.3716, 63427.2.3727 и 63427.2.3728 в кв. 291 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. №1692 /18.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. №1692 /18.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Обособяване на площадка за съхранение на опасни отпадъци” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.406 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. №1691 /18.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. №1691 /18.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на хранителен магазин” с местоположение поземлен имот с идентификатор 73496.500.188 по КК е КР на гр. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. №1690 /18.06.2014 г

Писмо до възложителя с изх. №1690 /18.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Монтаж на асансьорна уредба  към сградата на „ДКЦ –І” в гр. Разград” с местоположение ІV-4655, кв. 63 по плана на град Разград

Писмо до възложителя с изх. №1689 /18.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. №1689 /18.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Пристройка за стълбищна клетка  към сградата на филхармонията  в гр. Разград” с местоположение УПИ ІV-4655, кв. 63 по плана на град Разград

Писмо до възложителя с изх. №1682 /17.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. №1682 /17.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на ферма за производство на микроводорасли” с местоположение УПИ ІІІ – 59, кв. 3 по плана на село Яким Груево , Община Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 1681/17.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1681/17.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на склад за съхраняване  на отпадъци и прилежаща инфраструктура” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.185 по КК и КР на гр. Русе

Галерия