За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3416/13.12.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 3416/13.12.2014 г., относно ИП/ПП за “Промяна предназначението на съществуваща сграда в отделение за палиативни грижи” с местоположение имот  № 63427.5.252 по КК и КР на гр. Русе, Община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3400/11.12.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 3400/11.12.2014 г., относно ИП/ПП за “Едноетажна  сграда за обществено обслужване, магазин и офис” с местоположение имот  № 61710.613.5157 по КК на гр. Разград, Община Разград

Писмо до възложителя с изх. № 3399/11.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3399/11.12.2014 г., относно ИП/ПП за “Пристройка към жилищна сграда за лятна кухня, предверие, обособяване на баня и тоалетна, гараж с работилница и плътна ограда с височина до 2,20м” с местоположение имот  № 00895.502.846 по КК и КР на с. Айдемир, Община Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3398/11.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3398/11.12.2014 г., относно ИП/ПП за Изработване на Подробен устройствен план - изменение на план за регулация (ПУП-ИПР) и план за застрояване (ПЗ) на УПИ I-142 и УПИ VIII-599, кв. 859 по плана на град Русе, Община Русе

Решение № РУ-18-ЕО/2014 г.

Решение № РУ-18-ЕО/2014 г. . за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатори 73496.14.212 и 73496.14.211, местност „Дикя” по КККР на град Тутракан и Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии за външно ел. захранване и външно водопроводно захранване на имотите с цел изграждане на бензиностанция, газстанция и обслужващ комплекс за автомобили, магазин, сервиз, обслужваща сграда.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 22.12.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация .

Решение № РУ-17-ЕО/2014 г.

Решение № РУ-17-ЕО/2014 г. . за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – изменение на план за регулация (ПУП-ИПР) на УПИ II-551, УПИ III-596, УПИ XVI-1174 и УПИ XXXIX-1276, кв. ИПЗ на гр. Русе. Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.11.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Писмо до възложителя с изх. № 3389/10.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3389/10.12.2014 г., относно ИП/ПП за Изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за техническата инфраструктура - водоснабдяване на ДЗЗД "Тонита" в местност  "Плужна", землището на с. Николово, община Русе,  с местоположение имот  № 0.7112 и 0.7147

Писмо до възложителя с изх. № 3388/10.12.2014 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 3388/10.12.2014 г., относно ИП/ПП за  Подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 66425.500.3322 и 66425.500.3323 (УПИ XXVI-3322, 3323) по КК и КР на гр. Силистра, община Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3387/10.12.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 3387/10.12.2014 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на водопровод за захранване на УПИ III и УПИ IV, кв. 1”, с. Ножарово, община Самуил

Писмо до възложителя с изх. № 3386/10.12.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 3386/10.12.2014 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за сграда на ул.  "Борисова" № 2, гр.Русе” с местоположение УПИ XIII-659, кв. 90.1, община Русе

Галерия