За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3384/10.12.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 3384/10.12.2014 г., относно ИП/ПП за  “Промяна на предназначението на магазин № 2 в кафе – сладкарница” с местоположение имот  № 63427.7.707, гр. Русе, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3383/10.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3383/10.12.2014 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на диагностичен пункт, монтаж и демонтаж на гуми” с местоположение имот  № 0.1078, гр. Мартен, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3382/10.12.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 3382/10.12.2014 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на плътна ограда” с местоположение УПИ I-1438, кв. 111 по плана на гр. Мартен, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3379/10.12.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 3379/10.12.2014 г., относно ИП/ПП за “Изработване на Подробен устройствен план - план за регулация” с местоположение имот  № 1302,кв. 4, гр. Русе, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3378/10.12.2014 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 3378/10.12.2014 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на склад за материали”  с местоположение УПИ С III, кв. 105, с. Брестовене, община Завет

Писмо до възложителя с изх. № 3377/10.12.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 3377/10.12.2014 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на склад за селскостопанска техника и инвентар” с местоположение имот  № 152004 в землището на Долно Абланово, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3376/10.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3376/10.12.2014 г., относно ИП/ПП за  “Пристрояване на едноетажни складови сгради с цел разширение на съществуващи закрити складови площи в УПИ LXVII и XXXVI” по регулационен план на "ТМ" АД - гр. Русе, община Русе

Решение № РУ-25-П/2014 г.

Решение № РУ-25-П/2014 г.. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Увеличаване на разрешените количества излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ с код 20 01 36 и добавяне на дейности с отпадъци от бита с кодове 20 02 01, 20 03 07 и 20 03 99”,с местоположение:поземлен имот с идентификатор 61710.501.50 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград, ЗПЗ

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.12.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Галерия