За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 4152/30.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4152/30.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на очистно съоръжение - прием на Газопроводно отклонение Русе” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.60.73 по КК на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 4151/30.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4151/30.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Подновяване на експлоатацията на съществуващ шахтов кладенец с изтекъл срок на действие на разрешителното за водовземане за противопожарни нужди” с местоположение УПИ I-503, кв. 41 по плана на с. Долна студена, общ. Ценово

Писмо до възложителя с изх. № 4150/30.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4150/30.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на ПУП-ПЗ за ПИ 503.740 и 503.741 по плана на с. Николово, общ. Русе, с цел изграждане на две жилищни сгради”

Писмо до възложителя с изх. № 4149/30.12.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 4149/30.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на склад за селскостопански инвентар” с местоположение имот 026020 в землището на с. Стамболово

Писмо до възложителя с изх. № 4148/30.12.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 4148/30.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Рехабиллитация на парк "Владимир Друмев - гр. Исперих” с местоположение УПИ I, кв. 101 по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 4147/30.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4147/30.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на гараж и склад за селскостопански сечива” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.10.692 по КК на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 4146/30.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4146/30.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПЗ за създаване на устройствена основа с цел изграждане на жилищна сграда в ПИ 027005 в землището на село Николово”

Писмо до възложителя с изх. № 4145/30.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4145/30.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на съществуващ склад” с местоположение имот 028138 в землището на с. Езерче, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 4144/30.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4144/30.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на ПУП-ПЗ за имот 108376, местност „До селото” в землището на с. Хърсово, общ. Самуил, с цел изграждане на казан за изваряване на ракия”

Писмо до възложителя с изх. № 4143/30.12.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 4143/30.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда и гараж” с местоположение УПИ I-490, кв. 40 по плана на с. Божичен, общ. Иваново

Галерия