За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 4142/30.12.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 4142/30.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на магазин за промишлени стоки в салон за фризьорски и козметични услуги” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.4.594.1.18 (УПИ V-168, кв. 594, ул. Илинден №11, ет. 1, обект 8) по КК на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 4141/30.12.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 4141/30.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и промяна предназначението на част от "Снек бар" в "Аптека"” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.7.132 (ул. Байкал 4) по КК на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 4140/30.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4140/30.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка към съществуващ магазин” с местоположение кв. 8, п-л XVIII по плана на с. Срацимир

Писмо до възложителя с изх. № 4127/30.12.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 4127/30.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ИПЗ за имоти с номера 056001, 053002, 053004, 053005, 053006, 053007, 053020, 053021 и 053022 в землището на с. Ветрен, общ. Силистра, предвиждащ изграждане на технологични коридори към съществуващи сгради за отглеждане на свине”

Писмо до възложителя с изх. № 4126/30.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4126/30.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на газопроводно отклонение с дължина 4.2 м от съществуващ газопровод до ГЗТ на М-Газ” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.7.635 (бул. Липник № 73 А) по КК на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 4125/27.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4125/27.12.2013 г., относно ИП/ПП за „ИПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 61710.502.6411 (УПИ IV-3838а, кв. 332) по КК на гр. Разград, с цел отреждането му за "складови и безвредни производствени дейности" и изграждане на склад за промишлени стоки”

Писмо до възложителя с изх. № 4124/27.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4124/27.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на базова станция от мобилна електронна съобщителна мрежа” с местоположение жилищна сграда на ул. Борисова №75, бл. Пушкин, кв. 185 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 4123/27.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4123/27.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 24150.51.9 в землището на Духовец, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 4122/27.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4122/27.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 03472.112.41 в землището на Белинци, общ. Исперих

Галерия