За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ- 86 -ПР/2014 г.

Решение № РУ- 86 -ПР/2014 г. . за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за  „Вътрешна газопроводна инсталация за котелна централа на „Приста ойл – Завод за смазочни масла” с работно налягане 6 bar и максимална консумация на газ qV (20)=300 m3/h”, с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.3.323 по кадастралната карта на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  15.12.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.  

Решение № РУ- 85 -ПР/2014 г.

Решение № РУ- 85 -ПР/2014 г. . за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за  „Обособяване на площадка за дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), и на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и др.”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 24030.501.9164 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дулово.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  13.12.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.  

Изходящ № 5335/09.12.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за изработване на Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) и Изграждане на нова търговска сграда до 2 етажа - тип „супермаркет” с местоположение: поземлен имот с идентификатор 66425.501.1149 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3354/08.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3354/08.12.2014 г., относно ИП/ПП за  “План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2014г. в гори, собственост на ТП ДГС Тутракан”

Писмо до възложителя с изх. № 3353/08.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3353/08.12.2014 г., относно ИП/ПП за  Изработване на Подробен устройствен план- изменение на план за регулация (ПУП-ИПР) на УПИ LXIII и изменение на план за улична регулация (ИПУР) на улица ОК 18 до ОК 29 по регулационния план на ТМ - АД, гр. Русе, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3352/08.12.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 3352/08.12.2014 г., относно ИП/ПП за  “Сграда за съхранение на метали” с местоположение УПИ XV-305, кв. 19, с. Суходол, община Главиница

Писмо до възложителя с изх. № 3304/04.12.2014 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 3304/04.12.2014 г., относно ИП/ПП за  “Промяна предназначението на цех за производство на кисело мляко в цех за производство на мътни натурални сокове от семкови плодове /ябълки и круши/” с местоположение имот  № 0.1504 по плана на с. Николово, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3302/04.12.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 3302/04.12.2014 г., относно ИП/ПП за  “Строеж на три броя гаражи” с местоположение имот  № 66425.507.836 по КК и КР на гр. Силистра, община Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3301/04.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3301/04.12.2014 г., относно ИП/ПП за “Строеж на жилищна сграда, гараж и ограда”  с местоположение имот  № 73496.501.941 по КК и КР на гр. Тутракан, община Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 3300/04.12.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 3300/04.12.2014 г., относно ИП/ПП за “Строеж на жилищна сграда, ограда и гараж” с местоположение имот  № 66425.507.196 по КК и КР на гр. Силистра, община Силистра

Галерия