За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 4110/27.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4110/27.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка към търговски комплекс - Хипермаркет "Кауфланд" за обособяване на склад за амбалаж” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.514.421 (УПИ XV-421, кв. 6, ул. Н. Вапцаров № 8) по КК на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 4107/27.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4107/27.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка и естакада към съществуващ склад и преработка на гумено-транспортна лента в склада” с местоположение имот 000542 в землището на гр. Ветово

Писмо до възложителя с изх. № 4082/19.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4082/19.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Аварийно укрепване на компрометирана подпорна стена на Път II-51 Бяла-Попово в участък от км 0+858 до км 0+908, включващо изграждане на анкерирана опорна стена и възстановяване на деформирано пътно платно”

Писмо до възложителя с изх. № 4070/19.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4070/19.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда, гараж и навес” с местоположение УПИ II-124, УПИ XVIII-124, кв. 31 по плана на с. Зафирово, общ. Главиница

Писмо до възложителя с изх. № 4061/19.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4061/19.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за ранно откриване на горски пожари, видеонаблюдение и оповестяване” с местоположение имот 000056 в землището на с. Трапище, общ. Лозница

Писмо до възложителя с изх. № 4057/18.12.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 4057/18.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПЗ за имот с номер 000198 (селскостопанска територия) в землището на село Пет кладенци, общ. Бяла, предвиждащ изграждане на къща за гости”

Писмо до възложителя с изх. № 4036/17.12.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 4036/17.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда” с местоположение УПИ XVI-27, кв. 2 по плана на с. Вълкан, общ. Главиница

Писмо до възложителя с изх. № 4035/17.12.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 4035/17.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на модулен наблюдателен комплекс и център за мониторинг и контрол в Община Силистра по проект Изграждане на пожароизвестителни кули на територията на Община Силистра и закупуване на оборудване за противопожарни депа и защитни средства” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.26.129 по КК на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 4034/17.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4034/17.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на модулен наблюдателен комплекс и център за мониторинг и контрол в Община Силистра по проект Изграждане на пожароизвестителни кули на територията на Община Силистра и закупуване на оборудване за противопожарни депа и защитни средства” с местоположение имот 016002 в землището на с. Казимир, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 4033/17.12.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4033/17.12.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на модулен наблюдателен комплекс и център за мониторинг и контрол в Община Тутракан по проект Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за ранно откриване на горски пожари, видеонаблюдение и оповестяване” с местоположение ПИ с идентификатор 73496.501.3750 по КК на гр. Тутракан

Галерия