За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № AO 3435/24.07.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на пристанище Тьопфер - Силистра” с местоположение: ПИ с идентификатор 00895.506.78 по кадастралната карта на с. Айдемир, общ. Силистра”

Становище № РУ 1 – 3 / 2013 г.

Становище № РУ 1 – 3 / 2013 г. за съгласуване на Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП-ПР) на 657.663 хектара от местността “Пчелина”, разположена в землищата на гр. Разград (райони 71, 87, 815, 816) и с. Благоево (район 105), община Разград за отреждането й в зона за отдих, туризъм и спорт Становището е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 25.07.2013 г.

След този период достъпът до становището е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-53-ПР/2013 г.

Решение № РУ-53-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Монтаж на нова индукционна пещ с топилен капацитет 3 т. в сграден фонд на съществуваща леярна”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.3.141 по кадастралната карта на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 26.07.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Изходящ № АО 3675/23.07.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Създаване на бързорастящи насаждения от пауловния” с местоположение: имоти 007082 и 016013 в землището на с. Богданци, общ. Самуил и имоти 045001 и 020009 в землището на с. Голям извор, общ. Самуил

Изходящ № АО 2799/28008/23.07.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за отглеждане на аквакултури - водорасло Chlorella vulgaris и Изграждане на собствен водоизточник за технически нужди при производство на хранителна суспензия Chlorella CS1” с местоположение: УПИ I, кв. 20 по плана на с. Ловско, общ. Лозница

Изходящ № АО 1802/19.07.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Разширяване на дейността на съществуваща площадка за събиране и временно съхраняване до предаване за последващо оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), както и неопасни отпадъци като хартия, пластмаса, стъкло, излезли от употреба гуми и др.” с местоположение: УПИ I - 168, кв.7, по плана на гр. Бяла, общ. Бяла

Изходящ № АО 3934/19.07.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на търговски комплекс (хипермаркет), хотел с капацитет 50 легла със заведение за обществено хранене и игрище за спорт” с местоположение: УПИ I-246, кв. 98 по плана на гр. Исперих

Решение № РУ-10-ОС/2013 г.

Решение № РУ-10-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: Горскостопанска програма за имот с № 219003 в землището на гр. Завет, община Завет, включваща подотдели 1014 – „в”, „е” и „ж” с местоположение имот с № 219003 в землището на гр. Завет, община Завет.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0000168Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и BG0002062Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Писмо до възложителя с изх. № 2394/19.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2394/19.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на част от склад за твърди суровини в участък за производство на мокри мазилки” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.3.686 кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2377/18.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2377/18.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на част от сервиз за автомобилни гуми в автодиагностичен център” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.393 кадастралната карта на гр. Русе

Галерия