За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО 4979/12.11.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на цех за газирани напитки, магазин и бозоварна в млекопреработвателно предприятие”, с местоположение: УПИ I, кв. 70 (образуван от имот 603.928) по регулационния план на гр. Ветово

Изходящ № АО 4784/11.11.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на един брой експлоатационен кладенец за добив на подземна вода за технологични нужди” с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.3.735 по КК на гр. Русе

Решение № РУ 3-3/2014 г.

Решение № РУ 3-3/2014 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за “Изграждане на инсталация за изгаряне на опасни отпадъци на „Биовет” АД – клон Разград и получаване на топлинна енергия” с местоположение: поземлен имот с идентификатор 61710.503.6334 в Източна промишлена зона на гр. Разград

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.11.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Писмо до възложителя с изх. № 3067/11.11.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 3067/11.11.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка на един етаж към съществуваща сграда” с местоположение поземлен имот с № 41143.502.59.13 по КК и КР на с. Калипетрово, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3065/11.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3065/11.11.2014 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ИПРЗ на УПИ III-931,  УПИ IV-347,  УПИ IX-934, кв. 56 по регулационния план на с. Голямо Враново, общ. Сливо поле с цел изграждане на 2 бр. стопански сгради, гараж и преустройство на съществуваща жилищна постройка в административно битова сграда”

Писмо до възложителя с изх. № 3064/11.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3064/11.11.2014 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и промяна предназначението на съществуващо сервизно хале към складова база за обособяване на административно-битови помещения” с местоположение имот с идентификатор 63427.8.977 по кадастрална картна на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3063/11.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3063/11.11.2014 г., относно ИП/ПП за „Монтиране на шредер за автомобилни гуми, пластмаси и каучук” с местоположение имот с идентификатор 63427.8.5525 по кадастрална картна на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3053/10.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3053/10.11.2014 г., относно ИП/ПП за „Проектиране и реконструкция на кръговото движение при бул. Липник, доизграждане на пешеходен подлез под кръговото движение и обособяване на лента за движение на автобуси или лента за паркиране по бул. Цар Освободител” с местоположение гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3040/07.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3040/07.11.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна, еднофамилна жилищна сграда” с местоположение УПИ XVI-86, кв. 7 по плана на с. Богорово, общ. Силистра

Галерия