За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО 6689/21.12.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на кравеферма с капацитет 40 крави, открита заградена площадка за съхраняване на течни и твърди торови отпадъци, промяна предназначението на съществуваща стопанска постройка в млеко пункт, битово помещение и склад, дезинфекционна площадка за транспортни средствa и пропускателен пункт” с местоположение: ПИ с № 069029 в землището на s. Семерджиево, общ. Русе

Изходящ № АО 6484/21.12.2013

Съобщение за инвестиционно предложение за „Временна площадка и присъединителен газопровод за захранване с компресиран природен газ на промишлен обект „Керос България” ЕАД, Русенски Индустриален парк - РИП, гр. Русе” с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.333.95 по КК на гр. Русе

Изходящ № АО 6393/19.12.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за “Реконструкция, пристрояване и надстройка над съществуваща сграда (чакалня) за мотел със заведение за обществено хранене” с местоположение имот с номер 000121 (територия на горското стопанство) в землището на село Йонково, общ Исперих

Изходящ № АО 6346/19.12.2013 г.

Съобщение за ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 63427.309.29 (нива) по кадастралния план на гр. Русе, предвиждащ промяна на предназначението и отреждане на земята за обществено-обслужваща дейност – автокъща

Изходящ № АО 6342/13.12.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за “Извършване на авторемонтни услуги и разкомплектоване на автомобили” с местоположение: ПИ с идентификатор 61710.502.3431 по КК и КР на гр. Разград

Изходящ № АО 6407/13.12.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Преустройство на съществуваща кравеферма в птицеферма с общ капацитет 10 000 броя птици (бройлери)” с местоположение: ПИ с № 085027 в землището на с. Побит камък, общ. Разград

Изходящ № АО 5931/13.12.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води, с цел напояване на земеделски земи” с местоположение: ПИ № 000143 в землището на с. Севар, община Кубрат

Изходящ № AO 6202/13.12.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на част от офис сграда в Детски образователен център - частно училище и частна детска градина” с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.2.572 (УПИ XIV-572, кв. 94) по КК и КР на гр. Русе

Изходящ № АО 6396/14.12.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на птицеферма за отглеждане на бройлери с капацитет 54 000 броя” с местоположение: имот № 005077 в землището на с. Смирненски, общ. Ветово

Изходящ № AO 6002/13.12.2013 г.

Съобщение за Изготвяне на Подробен устройствен план-План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот № 350007 в землището на с. Нисово, община Иваново, с цел отреждането му в предимно производствена зона и създаване на устройствена основа за застрояване на селскостопански и складови обекти

Галерия