За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2132/24.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2132/24.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Разкриване на обект за извършване на автотенекеджийски услуги” с местоположение сграда с идентификатор 40422.505.2194.2 по КК и КР на гр. Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № 2131/24.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2131/24.07.2014 г., относно ИП/ПП за „ Реконструкция и преустройство на съществуваща бензиностанция 6204 ПЕТРОЛ” с местоположение имот с номер 236010 в землището на гр. Цар Калоян

Писмо до възложителя с изх. № 2130/24.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2130/24.07.2014 г., относно ИП/ПП за „ Изработване на ПУП-ИПР на УПИ I-1687 и УПИ II-1687, кв. 113 по плана на с. Николово, общ. Русе, с цел обединяването им в УПИ ХІI-1687, кв. 113”

Писмо до възложителя с изх. № 2129/24.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2129/24.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на склад за инвентар и селскостопанска продукция” с местоположение ПИ с идентификатор 24030.501.9192 по КК и КР на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2110/23.07.2014 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 2110/23.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на модулен компресорен агрегат на газостанция на бул. Липник 73а” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.7.635 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2093/21.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2093/21.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение в гробищен парк” с местоположение имоти с номера 000080, 000083, 000094 и 0000283 в землището на с. Новград, общ. Ценово

Писмо до възложителя с изх. № 2092/21.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2092/21.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на инвестиционен проект за израждане на селскостопанска постройка за съхранение на растителна продукция и помещения за обитаване” с местоположение ПИ с идентификатор 00895.118.17 по КК и КР на с. Айдемир, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2091/21.07.2014 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 2091/21.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на 2 бр. силози по 2000 т. към съществуващи 4 бр. силози по 2000 т.” с местоположение имот № 202011 в землището на с. Попина, общ. Ситово 

Галерия