За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 708/17.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 708/17.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща базова  станция в станция с честотен обхват 900 MHz- № RAZ0039-Камък” с местоположение имот с № 000078 в землището на с. Побит камък, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 701/17.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 701/17.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Повишаване на енергийната ефективност на основно училище "Кирил и Методий"” с местоположение УПИ II, кв. 11 по плана на с. Трапище, общ. Лозница

Писмо до възложителя с изх. № 700/17.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 700/17.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на център за настаняване от семеен тип” с местоположение УПИ I, кв.25 по плана на с. Крояч, общ. Лозница

Писмо до възложителя с изх. № 699/17.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 699/17.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Подмяна на съществуващата водопроводна мрежа на гр. Лозница” с местоположение регулационните граници на гр. Лозница

Писмо до възложителя с изх. № 687/14.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 687/14.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на магазин в игрална зала” с местоположение ПИ с идентификатор 24030.501.187 по КК и КР на гр. Дулово

Изходящ № АО 1797-14.04.2014 г.

Съобщение за „Изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 000061 в землището на с. Печеница, общ. Исперих, с цел изграждане на хотелски комплекс с капацитет 50 легла със заведение за обществено хранене и открит басейн” 

Изходящ № АО 1464/04.04.2014 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с идентификатор 76496.19.270 по КК и КР на гр. Тутракан с цел отреждането на същия за производствени и складови дейности – производство, съхранение и преработка на селскостопанска продукция след промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди” с местоположение: ПИ с идентификатор 76496.19.270 по КК и КР на гр. Тутракан

Изходящ № АО 1528/14.04.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Разширяване на дейността на съществуваща площадка за събиране и временно съхранение до предаване за последващо оползотворяване и/или обезвреждане на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), както и неопасни отпадъци като хартия, пластмаса, стъкло, излезли от употреба гуми и др.” с местоположение: УПИ I-168, кв. 7 по плана на гара Бяла, област Русе

Изходящ № АО 1388/04.04.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изменение и разширение на птицеферма за отглеждане на бройлери чрез изграждане на нова сграда с капацитет 27 000 броя птици и достигане на общ капацитет на жвотновъдната ферма от 52 000 броя” с местоположение: имот № 066011 в землището на с. Лъвино, общ. Исперих

Галерия