За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-4-ЕО/2014 г.

Решение № РУ-4-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с номер 005077 (Нива) в землището на с. Смирненски, общ. Ветово, предвиждащ промяна на предназначението на земята и създаване на устройствена основа за изграждане на птицеферма с капацитет до 60 000 броя места за птици.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.03.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.  

Решение № РУ-33-ПР/2014 г.

Решение № РУ-33-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на комплексен обект: газоснабдителна станция за природен газ, пункт за пълнене на бутилки с пропан-бутан и пункт за периодични технически прегледи на автомобили”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 66425.501.3017 по КК и КР на гр. Силистра

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.04.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-32-ПР/2014 г.

Решение № РУ-32-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане инсталация за производство на електрическа енергия чрез оползотворяване на биомаса от растителни и животински субстанции, с присъединителна мощност към електропреносната мрежа от 499 kW”, с местоположение: имоти с №№ 098221 и 098213 в землището на с. Окорш, общ. Дулово.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.04.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Изходящ № АО 1356/03.04.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда, автомивка и паркинг” с местоположение: ПИ с идентификатор 66425.32.614 по КК и КР на гр. Силистра  

Изходящ № АО 1292 от 31.03.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Инсталация за обезвреждане на опасни отпадъци чрез изгаряне”, с местоположение: ПИ с идентификатор 61710.503.6334 по КК и КР на гр. Разград

Изходящ № АО 1291/31.03.2014 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план –  План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) с цел създаване на устройствена основа за изграждане на Инсталация за обезвреждане на опасни отпадъци чрез изгаряне, с местоположение: ПИ с идентификатор 61710.503.6334 по КК и КР на гр. Разград   

Решение № РУ-30-ПР/2014 г.

Решение № РУ-30-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци от  растителен и животински произход, както и утайки от ПСОВ”, с местоположение: УПИ V-24 и УПИ VI-24, кв. 3 по плана на с. Градина, общ. Лозница.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.04.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-29-ПР/2014 г.

Решение № РУ-29-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на животновъдна ферма с капацитет за отглеждане на 200 броя дребен рогат добитък – кози и овце”, с местоположение: имот с номер 124016 в землището на с. Пиргово, общ. Иваново.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 08.04.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Решение № РУ-28-ПР/2014 г.

Решение № РУ-28-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на кравеферма с капацитет 100 броя животни”, с местоположение: имот с № 009002 в землището на с. Тодорово, община Исперих.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.04.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-27-ПР/2014 г.

Решение № РУ-27-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на сондажен тръбен кладенец за добив на подземни води за напояване на масив със зърнени култури, с местоположение: 007001 в землището на с. Черногор, общ. Главиница.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.04.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия