За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 145/22.01.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 145/22.01.2015 г., относно ИП/ПП за „ Основен ремонт на ЦДГ "Пинокио" 2 и прилежащото й дворно пространство с внедряване на мерки за енергийна ефективност” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.5.662 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 144/22.01.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 144/22.01.2015 г., относно ИП/ПП за „ Основен ремонт на ЦДГ "Пинокио" 1 и прилежащото й дворно пространство с внедряване на мерки за енергийна ефективност” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.5.493 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 143/22.01.2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 143/22.01.2015 г., относно ИП/ПП за „ Основен ремонт на ОУ "Отец Паисий" и прилежащото му дворно пространство” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.4083 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 142/22.01.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 142/22.01.2015 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт на ОУ "Иван Вазов" и прилежащото му дворно пространство с внедряване на мерки за енергийна ефективност” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.1760 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 141/22.01.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 141/22.01.2015 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт на ОУ "Олимпи Панов" и прилежащото му дворно пространство” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.5.508 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 140/22.01.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 140/22.01.2015 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт, реставрация и консервация на Регионална библиотека "Любен Каравелов", гр. Русе” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.5588 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 139/22.01.2015 г

Писмо до възложителя с изх. № 139/22.01.2015 г., относно ИП/ПП за „Ферментационно производство на нов продукт за козметичната индустрия - копринен протеин” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.503.6308 и 61710.503.6305 по КК и КР на гр. Разград

Решение № РУ-02-ОС/2015 г.

Решение № РУ-02-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: Проект за „Закриване и рекултивация на общинско депо за отпадъци – с. Иваново, община Иваново, област Русе”, с местоположение имот с идентификатор 32095.210.220 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Иваново, община Иваново, област Русе.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:                           BG0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2009 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.) и BG0000608 „Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Решение № РУ- 11 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 11 -ПР/2015 г. . за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за  „Изменение и разширение на птицеферма за отглеждане на бройлери чрез изграждане на нова сграда с капацитет 29 000 места за птици и достигане на общ капацитет на животновъдната ферма от 56 000 места за птици”, с местоположение: имот с номер 066011 в землището на с. Лъвино, общ. Исперих.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  22.01.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Решение № РУ- 10 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 10 -ПР/2015 г. . за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на нова детска ясла”,  с местоположение: имот с номер 63427.5.1223 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  22.01.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия