За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-26-ПР/2014 г.

Решение № РУ-26-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на сондажен тръбен кладенец за добив на подземни води за напояване на масив със зърнени култури, с местоположение: 0014005 в землището на с. Черногор, общ. Главиница.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.04.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-25-ПР/2014 г.

Решение № РУ-25-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на сондажен тръбен кладенец за добив на подземни води за напояване на масив със зърнени култури, с местоположение: 009010 в землището на с. Черногор, общ. Главиница.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.04.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Решение № РУ-12-П/2014 г.

Решение № РУ-12-П/2014 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Откриване на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, разкомплектоване на моторни превозни средства, съхранение и разкомплектоване на черна и бяла техника и събиране на електронно оборудване”, с местоположение УПИ XIII-1678, кв. 156 по кадастралния план на гр. Мартен, общ. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.03.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-11-П/2014 г.

Решение № РУ-11-П/2014 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Реконструкция и разширение на съществуваща птицеферма за отглеждане на 39 600 броя бройлери”,  с местоположение поземлен имот с № 1043, кв. 82 по регулационния план на  с. Ново село, общ. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.03.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-24-ПР/2014 г.

Решение № РУ-24-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на птицеферма за отглеждане на 10 000 броя птици (бройлери)”, с местоположение: ПИ № 085027 в землището на с. Побит камък, община Разград

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.03.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-23-ПР/2014 г.

Решение № РУ-23-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “ Предприятие за добив, преработка и пакетиране на пчелен мед, сушене, пакетиране и консервиране на плодове и зеленчуци”, с местоположение: УПИ Х-8, кв. 1 и УПИ VIII-8, кв. 3 по плана на с. Брадвари, община Силистра

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 24.03.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-22-ПР/2014 г.

Решение № РУ-22-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на тръбен кладенец и система за капково напояване на овощна градина, с местоположение: имот с номер 003058 в землището на с. Бреница, общ. Тутракан  Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 25.03.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-21-ПР/2014 г.

Решение № РУ-21-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на система за капково напояване”, с местоположение: поземлени имоти №№ 000023, 000024 и 050015 в землището на с. Кривина, община Ценово

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.03.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-20-ПР/2014 г.

Решение № РУ-20-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на сондажен кладенец за технологични нужди на инсталация за дехидратация на мазут и петролни продукти”, с местоположение: ПИ с номер 009046 в землището на гр. Мартен, общ. Русе

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 24.03.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-19-ПР/2014 г.

Решение № РУ-19-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на пристройка към административна сграда на Общинска администрация”, с местоположение: УПИ II, кв. 174 по регулационния план на гр. Ветово Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 14.03.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия