За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1863/02.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1863/02.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ I-24 и II-24 и изменение на плана за улична регулация на улица ОТ9314-ОТ9318, находящ се в Източна промишлена зона на гр. Русе” 

Писмо до възложителя с изх. № 1862/02.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1862/02.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на съществуваща сграда /бивша столова/ в Административно-обслужваща сграда” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.128.31 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1861/02.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1861/02.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Монтаж на денотационни камери за производство на шихта (модифициран въглерод) на производствената площадка на "Дунарит" АД” с местоположение имот с № 000712 в землището на с. Николово, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1855/02.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1855/02.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на магазин за промишлени стоки в автомивка” с местоположение УПИ V, кв. 38 по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 1854/02.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1854/02.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на ПУП-ИПР на УПИ II-1527 и УПИ VI-1675, кв. 105 по регулационния план на гр. Мартен, общ. Русе” 

Писмо до възложителя с изх. № 1853/02.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1853/02.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на присъединителен тръбопровод и абонатна станция за сграда на ул. "Войводова" № 44, гр. Русе” с местоположение УПИ XVI-3904, кв. 301 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1852/02.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1852/02.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на присъединителен тръбопровод и абонатна станция за сграда на ул. "Майор Атанас Узунов" № 5, гр. Русе” с местоположение УПИ II-4224, кв. 325 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1851/02.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1851/02.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на 2 броя гаражи по ул. "Стоян Михайловски", източно от жилищен блок № 50 "А" в ж.к. "Дружба" 3, гр. Русе” с местоположение УПИ III, кв. 592 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1836/01.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1836/01.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Проектиране и изграждане на оптични кабелни трасета в регион Северна България - трасе Разград-Самуил” 

Галерия