За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1745/23.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1745/23.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на уличен водопровод с дължина 350 м” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.506.65 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 1744/23.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1744/23.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Външно кабелно ел. захранване на обект "Офиси, битово помещения и жилищна сграда” с местоположение УПИ XLII-65, кв. 4 по плана на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 1743/23.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1743/23.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на склад за яйца-пристройка към съществуваща сграда” с местоположение имот с № 000061 в землището на с. Киченица, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 1742/23.06.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1742/23.06.2014 г., относно ИП/ПП за „Разширяване на основното производство чрез технологична модернизация, позволяваща производство на пелети от отпадъчна дървесина и растителни отпадъци и възможност за производство на храна за риба и животни фуражен тип на растителна основа- зърнени и технически култури и трици от тяхната преработка” с местоположение ПИ с идентификатор 73496.500.488 по КК и КР на гр. Тутракан

Галерия