За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1663/28.05.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1663/28.05.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 072001 по плана на с. Острица, общ. Две Могили

Писмо до възложителя с изх. № 1662/28.05.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1662/28.05.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на съществуващи офиси в Медицински център” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.4760 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1665/28.05.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1665/28.05.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на къща за гости” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.506.487 по кадастралната карта на гр. Силисра

Писмо до възложителя с изх. № 1666/28.05.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1666/28.05.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда с гараж” с местоположение УПИ ІІ-260, кв. 11 по плана на гр. Мартен

Писмо до възложителя с изх. № 1630/27.05.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1630/27.05.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на канализационна връзка на довеждащ колектор от ПСОВ Амилум до ПСОВ- Разград” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.509.223 по кадастралната карта на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 1633/27.05.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1633/27.05.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на сграда в хранителен магазин” с местоположение УПИ XXІІ-176, кв. 31 по плана на с. Старо Село, общ. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 1623/27.05.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1623/27.05.2013 г., относно ИП/ПП за „Обособяване на ферма за отглеждане на калифорнийски червей” с местоположение УПИ V, кв. 16 по плана на с. Ситово

Писмо до възложителя с изх. № 1601/23.05.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1601/23.05.2013 г., относно ИП/ПП за „Подмяна на уличен водопровод” с местоположение по ул. Александровска в участъка от пл. Свобода до ул. Николаевска, гр. Русе

Галерия