За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО 1861/11.04.2013 г.

Съобщение, относно уведомление за промяна предназначението на УПИ VII-135, кв. 43 по плана на с. Вазово, общ. Исперих от индивидуално жилищно строителство за обществено-обслужване, с цел изграждане на мултифункционална зала за културни събития, включително сватбени тържества

Изходящ № АО 1857/05.04.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на електрическа централа на биогаз с мощност 1,5 MW” с местоположение: имот № 020053 в землището на с. Сандрово, общ. Русе

Изходящ № АО 1684/04.04.2013г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на птицеферма с общ капацитет 48 000 пилета бройлери” с местоположение: имот № 066011 в землището на с. Лъвино, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 969/02.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 969/02.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Изграждане на магазин ”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 24030.501.701 по кадастралната карта на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 967/02.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 967/02.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на млекопункт в кафе аператив и пристройка”, с местоположение: УПИ III-1236, кв.82 по плана на гр. Цар Калоян

Писмо до възложителя с изх. № 966/02.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 966/02.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на покрита рампа в склад за съхранение на пакетиран фураж”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 61710.501.647 по кадастралната карта на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 965/02.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 965/02.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Прилафане на мерки за енергийна ефективност на детска градина "Чучулига" в гр. Русе ”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.1.88 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 964/02.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 964/02.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на съществуващ търговски обект в кафе-аператив”, с местоположение: VI-2771, кв. 84 по плана на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 963/02.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 963/02.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Изграждане на склад за инвентар”, с местоположение: УПИ XVII-70, кв. 4 по плана на с. Вълкан, община Главиница

Писмо до възложителя с изх. № 962/02.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 962/02.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Изработване на ПУП-ПЗ и ПР за поземлен имот с идентификатор 66425.506.242 в землището на гр. Силистра за изграждане на сезонна постройка и ел. захранване”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 66425.506.242 в землището на гр. Силистра

Галерия