За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1873/17.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1873/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на част от шивашки цех в магазин за промишлени стоки и Аутлет” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.60 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1871/17.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1871/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда с малка височина - до 10 м” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.503.12 по кадастралната карта на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1870/17.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1870/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Разделяне на кафе - бърза закуска и обособяване на магазин за хранителни стоки” с местоположение УПИ ІІІ, кв. 43 по плана на гр. Лозница

Писмо до възложителя с изх. № 1869/17.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1869/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на надстройка на съществуваща жилищна сграда и гараж” с местоположение ПИ с идентификатор 24030.501.1206 по кадастралната карта на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 1868/17.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1868/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Подмяна на съществуващи аналогови предаватели с цифрови” с местоположение имот № 000709 в землището на гр. Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 1867/17.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1867/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Проектиране и изграждане на пункт за варене на ракия” с местоположение УПИ ІX-общ, кв. 33 по плана на с. Сеново, общ. Ветово

Писмо до възложителя с изх. № 1866/17.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1866/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Ремонтни дейности по сградата на НЧ "Христо Ботев-1898" и изграждане на център за свободно време като пристройка към читалището” с местоположение УПИ ІІІ, кв. 30 по РП на с. Ценово, общ. Ценово

Писмо до възложителя с изх. № 1864/17.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1864/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП - ПЗ за ПИ с идентификатор 63427.160.129 по КК на гр. Русе и създаване на устройствена основа за нискоетажно застрояване”

Писмо до възложителя с изх. № 1863/17.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1863/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Създаване на животновъден обект за отглеждане на червен калифорнийски червей” с местоположение имот № 016034 в землището на с. Вокил, общ. Дулово

Галерия