За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-8-ОС/2013 г.

Решение № РУ-8-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: „План - извлечениe за промяна на вида и интензивността на сечта през 2013 г. в гори, собственост на „Северагро” ЕООД, включващо подотдели 1013-б, 1013-з и 1013-н съгласно Горскостопански план на Държавно горско стопанство „Сеслав” - гр. Кубрат от 2003 г.” с местоположение имот 216001 в землището на гр. Завет, община Завет.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0000168Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и BG0002062Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-18-П/2013 г.

Решение № РУ-18-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Създаване на лешникови насаждения с площ 25,501 дка и изграждане на сондажен кладенец за капково напояване”, с местоположение: ПИ № № 003007, 003008, 003009 в землището на с. Дунавец, община Тутракан.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.07.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-17-П/2013 г.

Решение № РУ-17-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Реконструкция на бент на ПС “Янтра” и изграждане на МВЕЦ “Долна студена”, с местоположение: имот с номер 000604 в землището на с. Долна Студена, общ. Ценово, обл. Русе (вътрешна река), до съществуващ бент на ПС “Янтра”, при км 25.342 от устието на р. Янтра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.07.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Писмо до възложителя с изх. № 2199/08.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2199/08.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Ремонт на сграда - животновъдна ферма и поставяне на два броя бункери за фураж” с местоположение имот №024011 в землището на с. Ястребово, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2198/08.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2198/08.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Преоборудване на 14 броя действащи базови станции за предоставяне на телекомуникационна услуга” с местоположение сгради с идентификатори 63427.5.487.1, 63427.178.31.1, 63427.2.1683.2, 63427.1.192.5, 63427.7.463.4, 63427.3.146.1, 63427.2.88.3, 63427.6.157.2, 63427.2.2601.11, 63427.4.582.8, 63427.4.312.1, 63427.7.56.1, 63427.1.158.1, 63427.2.792.5 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2197/08.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2197/08.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПП, предвиждащ укрепване на газопроводно отклонение Русе чрез укрепително съоръжение на площ 800 кв. м и корекция на част от дере с дължина 40 м” с местоположение имоти с номера 65.155 и 65.156 в землището на село Каран Върбовка, общ. Две могили

Писмо до възложителя с изх. № 2196/08.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2196/08.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на съществуващи сгради в магазин за хранителни стоки, магазин за промишлени стоки и бърза закуска” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.43 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2195/08.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2195/08.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на допълваща застройка - гараж” с местоположение УПИ XXVIII-38, кв. 36 по плана на с. Черник, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2194/08.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2194/08.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 63427.2.4493 по КК на гр. Русе и създаване на устройствена основа за изграждане на триетажна жилищна сграда с магазин за промишлени стоки на първия етаж”

Писмо до възложителя с изх. № 2193/08.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2193/08.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на магазин за хранителни стоки (търговски комплекс) и офис” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.7.357 по кадастралната карта на гр. Русе

Галерия