За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2086/02.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2086/02.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот № 023020 в землището на село Слатина, община Ситово

Писмо до възложителя с изх. № 2085/02.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2085/02.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Рехабилитация на път RAZ 1042 в участък от км 8+550 до км 10+363 в землището на село Лудогорци, общ. Исперих”

Писмо до възложителя с изх. № 2084/02.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2084/02.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Рехабилитация на път RAZ 2047, с. Печеница - с. Делчево, участък от км 0+000 до км 1+635” с местоположение имот № 000021 в землището на с. Печеница и имот № 000022 в землището на с. Делчево, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 2069/02.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2069/02.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Създаване на трайно лешниково насаждение” с местоположение имот № 000266 в землището на гр. Бяла

Решение № РУ-16-П/2013 г.

Решение № РУ-16-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства”, с местоположение: УПИ І-350, кв. 80, по РП на с. Ясеновец, общ. Разград.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 12.07.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-15-П/2013 г.

Решение № РУ-15-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Изграждане на градински павилион с барбекю, сауна и джакузи към къща за гости”, с местоположение: УПИ ХVІІІ-314, кв. 43 по плана на с. Борисово, община Сливо поле.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.07.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-14-П/2013 г.

Решение № РУ-14-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за Създаване на ферма за отглеждане на червени калифорнийски червеи”, с местоположение: ПИ с идентификатор 00895.501.664 по кадастралната карта на с. Айдемир, общ. Силистра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.07.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Изходящ № АО 3897/10.07.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Създаване на трайни насаждения – сливи в имот № 000024, с. Кривина, община Ценово и капково напояване в имоти №№ 000023, 000024 и 050015”

Изходящ № АО 3267/10.07.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на кладенец на територията на съществуваща птицеферма с цел водовземане за технологични и противопожарни нужди” с местоположение: имот с номер 000061 в землището на с. Киченица, общ. Разград

Изходящ № АО 3780/05.07.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на терминал и склад за съхранение на втечнен природен газ”, с местоположение: УПИ XLIX по регулационния план на ТМ АД- гр. Русе

Галерия