За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 749/14.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 749/14.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на помещение за обработка на кокосови влакна и производство на кокосови глонабивни матрични вложки към съществуващ цех за изделия от пенолатекс ”, с местоположение: УПИ XIV-148, кв.44 по плана на гр. Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 748/14.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 748/14.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на цех за производство на екобрикети от слама и складово-производствена сграда за съхранени на суровина и готова продукция”, с местоположение: УПИ I-159, кв. 25 по плана на с. Скала, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 747/14.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 747/14.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и промяна предназначението на част от жилищна сграда, офис, магазин и разширяване на съществуваща оптика ”, с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.2.2631 по кадстралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 746/14.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 746/14.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на първи етаж от жилищна сграда в магазин за промишлени стоки ”, с местоположение: УПИ IV, кв. 80 по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 745/14.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 745/14.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Проектиране на изменение на ПУП-ПРЗ за създаване на устройствена основа за изграждане на пристройка и преустройство на съществуваща болнична сграда ”, с местоположение: ПИ 2620, кв. 150, парцел VI и LII по плана на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 744/14.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 744/14.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на ведомствена бензиностанция ”, с местоположение: ПИ с идентификатор 66425.32.610 по кадастралната карта на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 730/12.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 730/12.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на магазин, кафе-аператив и клуб на пенсионера”, с местоположение: ПИ с № 24030.501.9150 по плана на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 729/12.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 729/12.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща базова станция в базова станция GSM/UMTS № 4633, тип COSMOSITE SMALL 30 m ”, с местоположение: ПИ с № № 027048 и 027051 по плана на с. Голеш, общ. Кайнарджа

Галерия