За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Уведомление с вх. № АО-5257/11.10.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5257/11.10.2021 г. за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатори 63427.159.668 по КККР на гр. Русе и инвестиционен проект за допълващо застрояване в имота – гаражи и складове

Възложител – С. И. Дончев

Изходящ № АО-5102-(1)/13.10.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.8, ал.4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Внесеният от възложителя проект на Подробен устройствен план – изменение на план за застрояване /ИПРЗ/ на УПИ I-406, кв.11 е УПИ I-407, кв.10 по плана на село Йорданово, община Силистра, попада под разпоредбите на изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка . В тази връзка устройственият план следва да бъде отнесен към чл.2, ал.2, т.4 от Наредбата за ЕО и да бъде подложен на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/11.09.2007г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018г.), следва да се извърши и процедура по преценяване на вероятната степен на въздействие върху защитените зони.

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на РИОСВ – Русе с изх. № АО-5102-(1)/13.10.2021 г.

Изходящ № АО-4953-(1)/12.10.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.8, ал.4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Внесеният от възложителя проект на Програма за опазване на околната среда на Община Бяла за периода 2021-2028 г., част от която е Програма за управление на отпадъците на Община Бяла за периода 2021-2028г, включително раздел „Лечебни растения”, както и Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите на Община Бяла за периода 2021-2028г. попада в обхвата на т. 5.1 „Общински програми за управление на отпадъците – част от общинските програма за околна среда” от Приложение № 2 към Наредбата за ЕО.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 2, ал. 2, т. 1 и 3 от Наредбата за ЕО, представените програми подлежат на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/11.09.2007г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018г.), следва да се извърши и процедура по преценяване на вероятната степен на въздействие върху защитените зони.

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на РИОСВ – Русе с изх. № АО-4953-(1)/12.10.2021 г.

Решение № РУ-32-ЕО/2021 г.

Решение № РУ-32-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на Община Исперих за периода 2021-2027 г.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.10.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес:http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35860

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.), за ИП с възложител, „Беркай 2010ˮ ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „Увеличаване на броя скотоместа от 240 броя на 360 броя, за млекодайни крави 240 броя и 120 броя за проблемни крави /54 броя/ и телета /66 броя/ в изградените обекти 1, 2 и 3, находящи се в поземлен имот № 02394 в землището на с. Дянково, община Разград”

Възложител – „Беркай 2010ˮ ЕООД

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС:     
  3. От общинската администрация.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Разград и кметство село Дянково.

 

 

Уведомление с вх. № АО-5354/14.10.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5354/14.10.2021 г. за изработване на „Увеличаване на броя скотоместа от 240 броя на 360 броя, за млекодайни крави 240 броя и 120 броя за проблемни крави /54 броя/ и телета /66 броя/ в изградените обекти 1, 2 и 3, находящи се в поземлен имот № 02394 в землището на с. Дянково, община Разград”

Възложител – „Беркай 2010ˮ ЕООД

Уведомление с вх. № АО-5377/15.10.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5377/15.10.2021 г. за инвестиционно предложение за „Регистриране и ползване на съществуващо водовземно съоръжение” с местоположение ПИ с идентификатор 47336.82.84 по КККР на гр. Мартен, общ. Русе

     Възложител – „Екогалваник” ЕООД

Изходящ №АО4700-4/12.10.2021 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Напояване с мобилна поливна система за зърнени и етерично-маслени култури и земеделска техника ˮ, с местоположение : землището на село Белица, община Тутракан

Решение № РУ-14-ОС/2021 г.

Решение № РУ-14-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на план за „Развитие на съществуващо земеделско стопанство, чрез отглеждане на овощни и зеленчукови култури в землището на с. Яребица, община Дулово”, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитенa зонa:

  • BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), променена със Заповед № РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДБ, бр. 10/2013 г.).

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.), за ИП с възложител „ПЕНКОМЕРС” ООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за инвестиционно предложение за разширяване на дейността на съществуващи площадки за дейности с отпадъци

Възложител – „ПЕНКОМЕРС” ООД

Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  • Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  • Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:  http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36986  
  • От общинската администрация Бяла.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Бяла.

 

 

България в Юнеско

Галерия