За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1198/17.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1198/17.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ на ПИ с идентификатор 63427.149.407 по КК и КР на гр. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-1196/17.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1196/17.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план – изменение план за регулация (ПУП-ИПР) – обединяване на УПИ XIX-484 и УПИ XVIII-484, кв. 59 по плана на с. Ново село, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-1195/17.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1195/17.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Прокарване на кабел ниско напрежение от електромерно табло – ТП Т1 Писанец до ФЕЦ – УПИ VIII-309, кв. 31 по плана на с. Писанец, общ. Ветово"

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „Обрешкови консултˮ ООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на УПИ III-1004, кв. 68 по плана на гр. Завет, общ. Завет

Възложител – „Обрешкови консултˮ ООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-863-(2)/16.03.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42452

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „СОЛАР ЕКЗАРХ” ООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на довеждащ електропровод за захранване на ПИ 27173.115.307 по КККР на с. Екзарх Йосиф, общ. Борово, обл. Русе

Възложител „СОЛАР ЕКЗАРХ” ООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-5493-(6)/15.03.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41910

 

Изходящ № АО-5461-(8)/09.03.2023 г.

Съобщение за изработване на проект за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и План за застрояване (ПУП-ИПР и ПЗ) на УПИ V-79, кв. 2 по плана на Източна промишлена зона, гр. Русе с възложител „ТОПЛОФИКАЦИЯ-РУСЕ” ЕАД

Решение № РУ-22-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-22-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват ПИ с идентификатор 61710.503.4071 по КККР на гр. Разград

Възложител – „Балканфарма-Разград” АД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 14.03.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42265

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 67/2019 г.), за ИП с възложител „АДМ РАЗГРАД“ ЕАД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение “Тръбопровод за денатуриране и смесване на технически алкохол“ с вх. № АО-5895-(6)/09.03.2023г.

     Възложител – „АДМ РАЗГРАД“ ЕАД     

 Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  1. От общинската администрация на гр.Разград.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в Община Разград.

Решение № РУ-18-ПР/2023 г.

Решение № РУ-18-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Промяна в параметрите, при които е издадено комплексно разрешително № 310-Н2/2014 г., актуализирано с Решение № 310-Н2-И1-А1/2018 г.”, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 80460.132.227 и 80460.13.175 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Червена вода, общ. Русе и разпоредителна част „да не се извършва ОВОСˮ.

Възложител - „Градус-98” АД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 20.03.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42064

Галерия