За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-117-ПР/2022 г.

Решение № РУ-117-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Реконструкция на автоснабдителна станция за светли горива и пропан-бутан в поземлен имот с идентификатор 47336.82.102 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, общ. Русе  - монтаж на компресорен модул с ресивер за природен газ и подмяна на комбинирана колонка за светли горива и пропан-бутан, с комбинирана колонка за светли горива, пропан-бутан и природен газ“.

Възложител -  „БУЛМАРКЕТ ГРУП“ АД.

Решението е с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 21.11.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40954

Писмо до възложителя с изх. И-4532/16.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4532/16.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Отглеждане на трайни насаждения и плодове", с местоположение ПИ 21230.33.41 и ПИ 21230.3.24 по КККР на с. Дичево

Писмо до възложителя с изх. И-4531/16.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4531/16.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Отглеждане на трайни насаждения и зеленчукови култури", с местоположение ПИ 81150.10.81 по КККР на с. Чернолик и ПИ 31125.15.56 по КККР на с. Златоклас

Писмо до възложителя с изх. И-4530/16.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4530/16.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ на ПИ с идентификатор 63427.4.3074 по КК и КР на гр. Русе, като за ПИ се отреди жилищна устройствена зона с малка височина на застрояване – Жм и последващо изграждане на еднофамилна жилищна сграда"

Писмо до възложителя с изх. И-4517/15.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4517/15.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Водоснабдяване на гараж", с местоположение самостоятелен обект с идентификатор 66425.501.6097.2.3 по КККР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. И-4516/15.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4516/15.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Изгражданена селскостопанска аптека- преустройство на магазин в УПИ XVIII-813, кв. 25 по плана на гр. Завет"

Галерия