За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-4501/15.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4501/15.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначениетона битова сграда с лаборатория в аптечен склад", с местоположение ПИ 63427.8.899 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-4496/15.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4496/15.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощнос 40 kW върху покрив на съществуващи сгради в ПИ с идентификатор 15031.501.369 по КККР на гр. Лозница"

Писмо до възложителя с изх. И-4495/15.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4495/15.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала за собствени нубди с мощност 60 кW", с местоположение ПИ 36703.103.461 по КККР на с. Кацелово

Писмо до възложителя с изх. И-4493/14.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4493/14.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на носеща конструкция за поливна система натрайни насаждения, създадени на територията на общ. Тутракани общ. Сиистра, нови трайни насаждения от праскови", с местоположение ПИ 69078.9.52,69078.14.31, 69078.10.31, 69078.15.13, 69078.15.13, 69078.16.230, 69078.16.21, 69078.16.231 по КККР на с. Старо село и ПИ 00895.134.11 по КККР на с. Айдемир

Писмо до възложителя с изх. И-4492/14.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4492/14.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на мрежова фотоволтаична система с генерирана мощност 99.90 kWp и максимална променливо-токова мощност 100 kW", с местоположение УПИ VIII-58, кв. 4 по плана на с. Киченица

Галерия