За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3111/04.08.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3111/04.08.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на зелена площ - детска площадка, поливна система и зарядна станция за автомобили", с местоположение ПИ 77308.504.249 по КККР на гр. Цар Калоян

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител С. К.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за Комплексният проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) съдържащ:

  • Подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура (ПУП-ПЗ и ПП) за ПИ с идентификатор 53494.286.133 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Окорш, общ. Дулово;
  • Инвестиционно предложение за „Склад за селскостопански инвентар“

Възложител – С. Касим

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-3431-(1)/08.08.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40481

 

 

 

 

Изходящ № АО-3784-(1)/09.08.2022 г.

Съобщение за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват поземлен имот с планоснимачен № 572, за който е отреден парцел № VI-572, кв. 43 по плана на с. Благоево, общ. Разград

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 67/2019 г.), за ИП с възложител ЗК Нива-93, с. Професор Иширково

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за ИП „Монтаж на поливна система – капково напояване на овощна гредина чрез самостоятелна водопроводна мрежа в село Професор Иширково, община Силистра, овощна градина Кайсии, местност „Кърмазу“ и местност „Ябчето“ ЕКАТТЕ 58699 с обща площ 481дка“

Възложител – ЗК Нива-93, с. Професор Иширково, община Силистра

Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:                                                           

https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37003

  1. От общинската администрация на община Силистра,  кметство село Проф. Иширково.     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както в община Силистра, кметство село Професор Иширково.

 

 

 

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 67/2019 г.), за ИП с възложител „Р Инженеринг“ ЕООД.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за ИП „Изграждане на възлова станция 110кV (ВС) и два броя повишаващи станции (ПС) 33/110kV, с по един силов трансформатор 100MVA всяка“ с местоположение: ПИ с идентификатор 57251.500.2 по КК и КР на село П. Ламбриново, община Силистра

Възложител – „Р Инженеринг“ ЕООД.

Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:  https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40222
  1. От общинската администрация на община Силистра,  кметство село П. Ламбриноно, кметство село Калипетрово.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както в община Силистра, кметство село П. Ламбриново.

 

 

 

Уведомление с вх. № АО-3590/22.07.2022 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3590/22.07.2022 г. за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ II-609, кв. 2 по плана на производствена зона „Западˮ, гр. Силистра с цел създаване на устройствена основа за изграждане и монтаж на фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност до 5 MWр, възложител „Сън Технолоджи 1ˮ ООД

Решение № РУ-86-ПР/2022 г.

Решение № РУ-86-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Изграждане на фотоволтаична електрическа централа, с прогнозна инсталирана мощност от 9.5 MW, с местоположение поземлен имот с идентификатор 32874.13.171 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Исперих”. Възложители – „Сънрайс Електрик“ ООД и Община Исперих.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 10.08.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39656

Решение № РУ-85-ПР/2022 г.

Решение № РУ-85-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Промяна предназначението на сграда – ведомствен магазин в цех за транжиране на месо и производство на месни заготовки, варено-пушени и сурово-сушени колбаси, в границите на УПИ II, кв. 65 по плана на с. Бъзовец, общ. Две могили”. Възложител – ЕТ “НИКИ – Нихат Абилов”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 10.08.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39901

Изходящ № АО-3637-(1)/04.08.2022 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Газификация на животновъдна ферма с. Попинаˮ, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 57577.201.40, 57577.201.4 и 57577.201.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Попина, общ. Ситово

Галерия