За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.), за ИП с възложител Т.Н.

В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец за напояване на овощни насаждения”, с местоположение УПИ XVII, кв. 43, образуван от имот 603 по плана на гр. Мартен и внесена допълнителна информация с вх. № АО-4179-(8)/14.10.2021 г.

Възложител – Т. Неделчев

Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37053

3.  От общинската администрация.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужванеˮ, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Русе и кметство гр. Мартен.

Уведомление с вх. № АО-5257/11.10.2021 г., за ИП с възложител С.Д.

 В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5257/11.10.2021 г. за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатори 63427.159.668 по КККР на гр. Русе и инвестиционен проект за допълващо застрояване в имота – гаражи и складове

Възложител – С. И. Дончев

Изходящ № АО-4604-(3)/12.10.2021 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на търговски комплексˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 66425.34.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра.

Директорът на РИОСВ-Русе участва в съвместна среща за чистотата на въздуха в трансграничния регион Русе-Гюргево

Директорът на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе Анатоли Станев, заедно с Областният управител на Русе Борислав Българинов участваха вчера в съвместна среща за чистотата на въздуха в трансграничния регион Русе-Гюргево. Срещата се проведе в Агенцията за околната среда в Гюргево,  със съдействието на изпълнителния директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева.  

Българските участници настояха пред румънските власти за упражняване на по-строг контрол и санкции при паленето на стърнища.  Поводът за това са  многобройните оплаквания на жителите на Русе  през лятото и есента за задимяване, пренос на сажди и наличие на задушлива миризма. Последният случай бе през втората половина септември, когато при пожар на територията на съседна Румъния  изгоряха над 316 декара предимно суха растителност, царевични масиви и тръстикови полета, което доведе до своеобразно трансгранично замърсяване.

По време на разговорите бе постигнато споразумение за своевременно информиране при пожари и аварии, водещи до замърсяване на водите и въздуха. Обмисля се и създаването на обща трансгранична група, която пряко да бъде ангажирана с отговорностите при съвместното реагиране и отстраняване на последствията при произшествия.

Директорът на РИОСВ-Русе обсъди с румънския си колега Йоана Попеску възможностите за сътрудничество между двете институции в областта на опазване на околната среда в трансграничния регион.  

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.), за ИП с възложител „Голд Барн“ ЕООД.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за „Разширение и подобряване енергийната ефективност на ферма за интензивно отглеждане на птици“ с местоположение: УПИ IX-377 и УПИ XI-377, кв.52 по плана на село Богданци, община Самуил, област Разград.

     Възложител – „Голд Барн“ ЕООД

     Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:  http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36871
  1. От общинската администрация на община Самуил и кметство село Богданци.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както в община Самуил и кметсво село Богданци.

 

Писмо до възложителя с изх. И-3848/08.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3848/08.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Развитие и модернизиране на съществуващата ферма с технологично оборудване, автоматизирани системи, системи за опазване на околната среда, земеделска техника и ремонт на сградния фонд на ЕТ Вежен Церигг и намерение за закупуване на активи за обслужване на стопанството, във връзка с кандидатстване по подмярка 4.1 от ПРСР 2014-2020 г.", с местоположение ПИ 503.1057 по плана на с. Ново село

Писмо до възложителя с изх. И-3845/08.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3845/08.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на водопровод Ø80мм етернит с ПЕВП Ø90/10мм по ул. „Иван Вазов“ и ул. „Плиска“, с. Николово, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-3843/08.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3843/08.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на водопровод Ø100мм етернит с ПЕВП Ø110/10мм и Ø160мм и Ø125мм етернит с ПЕВП Ø140/10мм по ул. „Еделвайс“, с. Николово, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-3842/08.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3842/08.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Модернизиране на съществуващо стопанство на ЗП Виктор Церигг и намерение за закупуване на октиви за обслужване на стопанството, във връзка с кандидатстване по подмярка 4.1 от ПРСР 2014-2020 г.503.1061 Ново село

България в Юнеско

Галерия